Statutul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova (în continuare Sindicatul) este o asociaţie benevolă, necomercială a organizaţiilor şi asociaţiilor sindicale ale lucrătorilor din ramura ocrotirii sănătăţii, constituită prin voinţa exclusivă a membrilor săi.

(Denumirea a fost modificată prin Hotărârea Congresul VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova nr. VI-05 din 29 mai 2015).

Art. 2. Sindicatul, în activitatea sa, este independent faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice, asociaţiile obşteşti, angajatori şi asociaţiile acestora, nu este supus controlului lor şi nu li se subordonează. Relaţiile Sindicatului cu acestea sunt bazate pe principii de parteneriat, dialog social şi egalitate, conlucrare constructivă întru realizarea scopurilor statutare.

Art. 3. Afilierea Sindicatului la centrele sindicale naţionale şi internaţionale şi activitatea în cadrul acestora poate avea loc doar în cazul în care statutul, documentele de program şi acţiunile lor nu-i vor limita independenţa şi nu vor veni în contradicţie cu prevederile de bază ale Statutului Sindicatului.

Art. 4. Sindicatul îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Statut, Programului de activitate, Constituţiei, Legii sindicatelor, Codului muncii și altor acte normative naţionale şi internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Art. 5. Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare ale Sindicatului sunt: unitatea de acţiuni, solidaritatea, democraţia, independenţa, transparenţa, libertatea de expresie şi respectarea opiniilor, alegerile democratice ale organelor elective.

Art. 6.

1) Sindicatul este persoană juridică, dispune de ştampilă, buget, conturi bancare, stemă, drapel, imn şi alte simboluri.

2) Adresa juridică: str. 31 August, 129, mun. Chişinău, MD-2012, cod fiscal 1015620004436.

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

 

Art. 7. Sindicatul are următoarele obiective principale:

1) Asigurarea unităţii şi solidarităţii membrilor Sindicatului întru apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor de sindicat.

2) Reprezentarea intereselor membrilor de sindicat în relaţiile cu angajatorii, administraţia publică locală şi centrală, organele de justiţie, în organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale.

3) Dezvoltarea parteneriatului social şi respectarea principiilor lui.

4) Încheierea convenţiilor colective şi contractelor colective de muncă în toate organizaţiile membre şi realizarea prevederilor lor.

5) Participarea la elaborarea şi realizarea actelor normative ce ţin de interesele de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor.

6) Acordarea asistenţei juridice gratuite membrilor de sindicat în reglementarea raporturilor de muncă şi sociale.

7) Repunerea în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate.

8) Efectuarea controlului obştesc asupra respectării legislaţiei muncii.

9) Protecţia salariului, burselor, indemnizaţiilor şi altor venituri.

10) Promovarea democraţiei şi echităţii sociale.

11) Asigurarea respectării drepturilor sindicale.

12) Colaborarea la nivel naţional şi internaţional cu organizaţiile sindicale devotate principiilor sindicalismului autentic: independenţă, democraţie, solidaritate.

13) Instruirea şi informarea membrilor de sindicat.

 

CAPITOLUL III

FORMELE DE ACŢIUNI

 

Art. 8. În conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru realizarea obiectivelor sale, Sindicatul va folosi următoarele forme de acţiuni:

1) Negocierea, concilierea, tratativele, medierea.

2) Sesizarea, petiţia, interpelarea, protestul.

3) Apelarea la organele judiciare naţionale şi internaţionale.

4) Solicitarea susţinerii din partea organizaţiilor sindicale naţionale din alte ţări şi celor internaţionale.

5) Organizarea întrunirilor: mitinguri, marşuri, demonstraţii, pichetări, greve.

6) Sesizarea şi solicitarea intervenţiei din partea organelor internaţionale în cazurile de afectare gravă a drepturilor şi libertăţilor sindicale prevăzute de legislaţia naţională şi internaţională.

7) Orice alte forme de acţiuni ce nu contravin legislaţiei.

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ORGANIZAŢIILE MEMBRE

ALE FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

 

Art. 9. Sindicatul are următoarea structură:

1) Organizaţia sindicală primară.

2) Organizaţia sindicală teritorială (municipală, raională), asociaţia sindicală.

3) Organele de conducere republicane.

Art. 10. Membri ai Sindicatului pot fi organizaţiile sindicale primare, teritoriale, asociaţiile sindicale din ramura ocrotirii sănătăţii, care recunosc şi respectă prevederile prezentului Statut. Dubla afiliere este incompatibilă cu calitatea de membru al Sindicatului.

Art. 11. Afilierea organizaţiilor sindicale la Sindicat se face în baza hotărârii organului electiv respectiv, după aprobarea prin hotărârea Biroului Executiv al Sindicatului.

Cererea de afiliere va cuprinde:

a) denumirea organizaţiei, adresa, numărul de telefon, fax;

b) structura organizaţiei şi numărul de membri;

c) numele şi prenumele membrilor organelor de conducere;

d) angajamentul de respectare a Statutului Sindicatului.

Art. 12. Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare organizaţia membră poate fi sancţionată prin: avertisment; suspendare temporară a dreptului la vot; excluderea din Sindicat. Încetarea calităţii de organizaţie membră se face în conformitate cu prevederile art. 84 al prezentului Statut în baza hotărârii Biroului Executiv al Sindicatului.

Art. 13. Raporturile dintre Biroul Executiv al Sindicatului şi organizaţiile sindicale membre ale Sindicatului sunt reglementate de prezentul Statut.

Art. 14. Organele elective ale organizaţiilor membre ale Sindicatului de toate nivelurile sunt persoane juridice, activează în baza prezentului Statut şi dispun de ştampile, conturi bancare, blanchete cu antet, recuzite după modelul stabilit de Biroul Executiv al Sindicatului.

Art. 15. Preşedintele organizaţiei sindicale primare, teritoriale sau al asociaţiei este ales în modul stabilit de adunarea (conferinţa) sindicală şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

1) Efectuează conducerea curentă a organizaţiei şi a organului sindical respectiv.

2) Convoacă şi conduce şedinţele organelor de conducere.

3) Reprezintă organizaţia sindicală în relaţiile cu organele de stat, administraţia unităţii, organizaţiile obşteşti şi cele sindicale.

4) Organizează îndeplinirea hotărârilor organelor sindicale respective şi ale celor ierarhic superioare.

5) Angajează şi eliberează din funcţii, conform legislaţiei, lucrătorii neelectivi.

6) Administrează, în limitele stabilite de către organul sindical respectiv, mijloacele financiare, precum şi patrimoniul organizaţiei, fiind responsabili personal de gestionarea lor efectivă.

7) Ia hotărâri în cadrul prevederilor Statutului Sindicatului, cu aprobarea ulterioară de către organul executiv.

8) Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut şi actele normative în vigoare.

 

CAPITOLUL V

ORGANIZAŢIA SINDICALĂ PRIMARĂ

 

Art. 16. Organizaţia sindicală primară este o asociaţie benevolă a membrilor de sindicat cu interese comune ce constituie baza Sindicatului care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea în unităţi.

Art. 17. Organizaţia sindicală primară se constituie din iniţiativa a cel puţin 3 persoane, considerate fondatori. Hotărârea despre constituirea organizaţiei şi afilierea ei la Sindicat este adoptată la adunarea constituantă şi urmează a fi prezentată spre aprobare Biroului Executiv al Sindicatului.

Art. 18. Organizaţia sindicală primară este constituită în scopul de a promova, reprezenta şi apăra drepturile şi interesele de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi.

Art. 19. Organizaţia sindicală primară în activitatea sa este independentă faţă de organele de conducere ale unităţii, nu se subordonează lor şi îşi constituie relaţiile în baza principiilor parteneriatului social.

Art. 20. Apartenenţa la sindicat:

1) Înscrierea în sindicat se face în mod individual de către organizaţia sindicală primară la cererea în scris a solicitantului.

2) O persoană poate fi membru numai într-o organizaţie sindicală.

3) Calitatea de membru de sindicat este certificată de carnetul de membru şi de fişa personală în forma stabilită de Biroul Executiv al Sindicatului.

4) Apartenenţa la sindicat se păstrează în cazul trecerii membrului de sindicat dintr-o organizaţie sindicală primară în alta, precum şi în cazul întreruperii temporare a activităţii lui de muncă, cu condiţia respectării prevederilor prezentului Statut şi achitării cotizaţiei de membru.

5) Membrii de sindicat sunt egali în faţa prezentului Statut fără deosebire de rasă, naţionalitate, sex, limbă, religie, opinie politică sau apartenenţă de partid.

Art. 21. Membrul de sindicat are dreptul:

1) Să aibă propria opinie şi accesul liber la informaţia despre activitatea Sindicatului.

2) Să beneficieze de audienţă echitabilă de către liderii şi membrii organelor elective ale Sindicatului.

3) Să ia parte la conducerea Sindicatului, fie direct, fie prin reprezentanţii aleşi în conformitate cu Statutul Sindicatului.

4) Să beneficieze de consultaţii şi asistenţă juridică din partea Sindicatului.

5) Să se retragă liber din sindicat în conformitate cu art. 83 al prezentului Statut.

6) Să ia parte la şedinţele organelor elective sindicale la care sunt puse în discuţie chestiuni ce ating interesul său personal, să înainteze propuneri, amendamente etc.

7) Să aleagă şi să fie ales în organele elective sindicale.

8) Să beneficieze de instruire sindicală.

9) Să beneficieze de stimulare morală şi materială din partea Sindicatului.

Art. 22. Membrul de sindicat este obligat:

1) Să cunoască şi să respecte Statutul Sindicatului.

2) Să contribuie la realizarea obiectivelor Sindicatului.

3) Să participe şi să susţină activitatea şi acţiunile organizate de sindicat.

4) Să fie onest, obiectiv, demn în relaţiile cu membrii de sindicat şi ai organelor elective ale organizaţiilor sindicale.

5) Să respecte normele, formele de activitate ale Sindicatului, să nu desfă­şoare acţiuni care ar dăuna şi ar zădărnici, prin realizarea lor, apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.

6) Să nu iniţieze şi să se abţină de la orice acţiune pe cont propriu sau în grup, care ar aduce prejudiciu Sindicatului.

7) Să manifeste solidaritate, să acorde susţinere şi ajutor membrilor Sindicatului întru apărarea drepturilor şi intereselor lor de muncă, profesionale, econo­mice şi sociale.

8) Să achite la timp cotizaţia sindicală, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 23. Orice membru de sindicat poate fi membru al oricărei formaţiuni social-politice, organizaţie obştească sau partid politic, participând la viaţa politică din Republica Moldova în nume propriu, fără nici un fel de implicare a Sindicatului în acţiunile sale.

Art. 24. Organele de conducere ale organizaţiei sindicale primare sunt:

a) adunarea generală (conferinţa);

b) comitetul sindical.

Art. 25. Adunarea generală (conferinţa)

1) Adunarea generală (Conferinţa) este organul suprem de conducere al organizaţiei sindicale primare care se convoacă anual, ori după necesitate, prin decizia comitetului sindical, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei primare sau la propunerea organului sindical ierarhic superior.

2) Adunarea generală este considerată deliberativă, dacă la ea participă mai mult de 1/2 din numărul total de membri.

3) Conferinţa este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din delegaţii aleşi.

4) Adunarea generală (conferinţa) adoptă hotărâri prin vot deschis sau secret. Modul de votare este stabilit de participanţii la adunare (conferinţă).

5) Adunarea generală (conferinţa) a organizaţiei sindicale primare, care întruneşte mai mult de 15 membri de sindicat, alege preşedintele şi vicepreşedintele, alţi membri ai comitetului sindical şi comisia de cenzori, iar în organizaţia sindicală primară care întruneşte până la 15 membri de sindicat – organizatorul sindical, adjunctul lui şi un cenzor.

Art. 26. Atribuţiile adunării generale (conferinţei):

1) Aprobă contractul colectiv de muncă, nivel de unitate.

2) Stabileşte structura organizaţiei sindicale primare.

3) Aprobă programul de activitate al organizaţiei sindicale primare.

4) Analizează şi aprobă activitatea anuală a comitetului sindical şi a comisiei de cenzori.

5) Evaluează îndeplinirea prevederilor contractului colectiv de muncă.

6) Adoptă bugetul sindical şi controlează executarea lui.

7) Hotărăşte declanşarea şi încetarea conflictelor colective de muncă şi a acţiunilor de protest la nivel de unitate sau participarea la cele organizate de alte organizaţii sindicale.

8) Hotărăşte afilierea şi retragerea din componenţa organizaţiilor sindicale ierarhic superioare.

9) Alege delegaţi la conferinţa sindicală teritorială, a asociaţiei şi la Congresul Sindicatului.

10) Are şi alte drepturi prevăzute de prezentul Statut şi actele normative ale Republicii Moldova.

Art. 27. Comitetul sindical

1) Comitetul sindical este organul executiv de conducere al organizaţiei sindicale primare în perioada dintre adunările generale (conferinţe).

2) Comitetul sindical este subordonat şi îşi dă darea de seamă pentru activitatea sa în faţa adunării generale (conferinţei).

3) Durata mandatului comitetului sindical este de 5 ani.

Art. 28. Comitetul sindical se convoacă în şedinţe după necesitate, însă nu mai rar decât o dată în trei luni. Şedinţele se consideră deliberative dacă la şedinţă participă cel puţin 2/3 din membrii săi.

Art. 29. Comitetul sindical ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenţi la şedinţă. În cazurile când voturile sunt repartizate egal „pro” şi „contra”, votul preşedintelui comitetului sindical este considerat hotărâtor.

Art. 30. Hotărârile comitetului sindical sunt obligatorii pentru toţi membrii de sindicat ai organizaţiei sindicale primare.

Art.  31. Comitetul sindical prezintă anual, la adunarea generală (conferinţă), darea de seamă despre activitatea sa.

Art. 32.

1) Pentru îndeplinirea funcţiilor sale, comitetul sindical creează comisii în problemele: organizatorice, informaţional-educative, economice, sociale, de protecţie a muncii, juridice etc.

2) Numeric comisia este creată din cel puţin 3 membri de sindicat. Activitatea comisiei este coordonată de un membru al comitetului sindical.

Art. 33. Atribuţiile comitetului sindical:

1) Reprezintă şi apără drepturile de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor de sindicat în relaţiile cu administraţia unităţii, organele administraţiei publice locale şi cu alte organisme, inclusiv în instanţa de judecată.

2) Organizează realizarea hotărârilor adunărilor generale (conferinţelor), propriilor hotărâri, precum şi ale organelor sindicale ierarhic superioare.

3) Participă la formarea comisiei pentru dialog social „angajator – salariaţi”.

4) Încheie contractul colectiv de muncă cu administraţia unităţii în numele colectivului de muncă, cu aprobarea adunării generale (conferinţei). Exercită controlul asupra îndeplinirii contractului şi informează nu mai rar decât o dată în an salariaţii despre realizarea lui.

5) Organizează recrutarea noilor membri de sindicat, întreprinde măsuri eficiente privind consolidarea organizaţiilor sindicale.

6) Efectuează controlul obştesc asupra respectării de către angajator şi reprezentanţii acestuia a legislaţiei muncii, a celei sindicale şi altor acte normative.

7) Vizitează şi inspectează unitatea şi subdiviziunile acesteia unde activează membrii de sindicat pentru a determina corespunderea condiţiilor de muncă, normelor de protecţie a muncii şi prezintă angajatorului propuneri executorii, cu indicarea căilor posibile de eliminare a neajunsurilor depistate.

8) Efectuează, în mod independent, expertiza condiţiilor de muncă şi de asigurare a securităţii la locurile de muncă.

9) Solicită şi primeşte de la angajator informaţiile şi actele normative juridice la nivel de unitate necesare controlului şi apărării drepturilor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor de sindicat.

10) Asigură participarea salariaţilor la administrarea unităţii prin:

a) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate în domeniul social-economic;

b) solicitarea opiniei reprezentanţilor salariaţilor în problemele ce ţin de drepturile de muncă, profesionale, economice şi sociale;

c) colaborarea cu angajatorul în cadrul parteneriatului social;

d) alte forme care nu contravin legislaţiei în vigoare.

11) Monitorizează respectarea drepturilor sindicale în unitate, aduce la cunoştinţa organelor sindicale ierarhic superioare cazurile de încălcare a lor.

12) Participă, în componenţa comisiilor, la cercetarea accidentelor de muncă şi cazurile de îmbolnăvire profesională, de lezare a drepturilor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor.

13) Contestă, în modul stabilit, actele normative care lezează drepturile de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor.

14) Cere de la angajator şi reprezentanţii săi, de la administraţia publică locală şi centrală luarea de măsuri concrete privind respectarea legislaţiei muncii naţionale şi internaţionale.

15) Participă în calitate de expert independent în componenţa comisiilor pentru primirea în exploatare a obiectelor de producţie şi a unităţii.

16) Înaintează revendicări administraţiei unităţii, administraţiei publice locale ce ţin de drepturile de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor.

17) Cere de la administraţia unităţii asigurarea condiţiilor pentru activitatea comitetului sindical.

18) Ia parte la formarea şi activitatea comisiilor de conciliere, organizează şi conduce acţiunile de protest, inclusiv grevele, la nivel de unitate.

19) Înaintează propuneri organelor sindicale elective ierarhic superioare ale Sindicatului ce ţin de apărarea drepturilor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor de sindicat la nivelurile respective.

20) Administrează raţional bunurile materiale şi bugetul organizaţiei sindicale primare.

21) Primeşte şi exclude membrii de sindicat din organizaţia sindicală primară.

22) Organizează instruirea şi informarea continuă a membrilor de sindicat privind activitatea sa şi a Sindicatului în ansamblu.

23) Prezintă dări de seamă, documente şi materiale necesare pentru activitatea Sindicatului.

24) Asigură în termenele stabilite transferarea la conturile respective a cotizaţiilor de membru de sindicat.

25) Are şi alte drepturi şi obligaţii reglementate de legislaţia naţională şi internaţională pentru apărarea drepturilor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor-membri de sindicat.

Art. 34.

1) În scopul organizării mai eficiente a activităţii organizaţiei sindicale primare, în subdiviziunile structurale ale unităţii se creează grupuri sindicale. La adunarea generală a grupului sindical se alege liderul grupului sindical şi adjunctul lui.

2) Liderul grupului sindical asigură executarea hotărârilor comitetului sindical, ale adunărilor (conferinţelor) organizaţiei sindicale primare şi ale organelor sindicale ierarhic superioare, îşi desfăşoară activitatea conform planului comitetului sindical.

3) Liderul grupului sindical este subordonat adunării sindicale generale a subdiviziunii şi comitetului sindical al unităţii şi răspunde în faţa acestora de activitatea sa.

Art. 35. Organizatorul sindical

Atribuţiile de bază ale organizatorului sindical sunt identice cu cele ale comitetului sindical din organizaţiile sindicale primare.

 

CAPITOLUL VI

ORGANIZAŢII SINDICALE TERITORIALE (MUNICIPALE, RAIONALE) ŞI ASOCIAŢIILE

 

Art. 36. Organizaţiile sindicale primare dintr-o unitate administrativ-teritorială sau dintr-un sector al sistemului ocrotirii sănătăţii pot constitui o organizaţie sindicală teritorială sau o asociaţie sindicală. Acestea sunt persoane juridice care activează în baza prezentului Statut şi au ca scop principal coordonarea activităţii organizaţiilor membre, realizarea normelor statutare, a programului de activitate şi a hotărârilor organelor elective ale Sindicatului.

Art. 37. Organele de conducere:

1) Conferinţa

2) Consiliul

3) Biroul Executiv

Art. 38. Conferinţa

1) Conferinţa este organul suprem al organizaţiei sindicale teritoriale şi al asociaţiei şi se convoacă o dată la 5 ani.

2) Conferinţa extraordinară se convoacă prin hotărârea Biroului Executiv, la cererea a cel puţin 1/2 din organizaţiile sindicale membre, ce au în componenţa lor nu mai puţin de jumătate din numărul membrilor de sindicat, la propunerea organului sindical ierarhic superior.

3) Data convocării, norma de reprezentare şi proiectul ordinii de zi a conferinţei se anunţă cu cel puţin o lună înainte de începerea lucrărilor.

Art. 39. Conferinţa este deliberativă dacă la ea asistă 2/3 din numărul delegaţilor aleşi de organizaţiile sindicale – membre, pe baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Executiv şi ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi.

Art. 40. Preşedintele şi vicepreşedintele organizaţiei sindicale teritoriale, al asociaţiei şi preşedintele comisiei de cenzori sunt din oficiu delegaţi la conferinţă.

Art. 41. Conferinţa alege preşedintele, vicepreşedintele, Comisia de cenzori, membrii Biroului Executiv ai organizaţiei sindicale teritoriale, asociaţiei, delegaţi la Congresul Sindicatului, propune reprezentanţii săi în Consiliul Republican al Sindicatului.

Art. 42. Conferinţa adoptă Programul de activitate al organizaţiei sindicale.

Art. 43. Conferinţa evaluează întreaga activitate a organizaţiei sindicale.

Consiliul

Art. 44. Consiliul este organul de conducere al organizaţiei sindicale în perioada dintre Conferinţe. Se convoacă în şedinţe anual sau la necesitate, conform hotărârii Biroului Executiv. Şedinţele extraordinare se convoacă la cererea a cel puţin 50% din membrii consiliului, sau la propunerea organului ierarhic superior.

Art. 45. Consiliul se constituie din preşedintele şi vicepreşedintele organizaţiei sindicale teritoriale, ai asociaţiei, membrii Biroului Executiv, preşedinţii comitetelor sindicale ai organizaţiilor sindicale primare, alţi membri de sindicat într-un număr stabilit de conferinţă.

Art.46. Atribuţiile Consiliului:

1) Aprobă bugetul sindical, programul de activitate.

2) Reprezintă organizaţia sindicală în relaţiile ei cu administraţia unităţilor, organele administraţiei publice locale şi cu alte organisme.

3) Hotărăşte declanşarea şi încetarea conflictelor colective de muncă la nivel teritorial, de asociaţie; participarea sau susţinerea conflictelor colective de muncă şi măsurilor de protest organizate la nivel ramural, interramural şi/sau naţional.

4) În cazul funcţiilor vacante în perioada dintre conferinţe, alege preşedintele, vicepreşedintele consiliului, membrii Biroului Executiv şi ai Comisiei de cenzori, validează noi membri ai consiliului organizaţiei sindicale teritoriale, ai asociaţiei.

5) Soluţionează contestările la hotărârile Biroului Executiv.

6) Stabileşte relaţii de colaborare cu alte sindicate la nivel teritorial, naţional şi internaţional.

7) Îndeplineşte şi alte funcţii delegate de conferinţă.

Art. 47. Biroul Executiv

1) Biroul Executiv este organul executiv al organizaţiei sindicale teritoriale, al asociaţiei şi asigură conducerea ei în perioada dintre şedinţele în plen ale Consiliului teritorial, al asociaţiei.

2) Se convoacă în şedinţe conform planului de activitate, dar nu mai rar de o dată în 2 luni sau la necesitate, la iniţiativa preşedintelui, iar în absenţa acestuia, a vicepreşedintelui, la cererea a cel puţin 50 % din membri, la propunerea organului sindical ierarhic superior.

3) Este constituit din preşedinte, vicepreşedinte şi lideri ai organizaţiilor sindicale primare aleşi de conferinţă.

4) Este subordonat şi poartă răspundere pentru activitatea sa în faţa conferinţei şi consiliului organizaţiei sindicale teritoriale, a asociaţiei.

Art. 48. Atribuţiile Biroului Executiv:

1) Coordonează activitatea organizaţiilor sindicale primare membre.

2) Asigură realizarea propriilor hotărâri precum şi ale organelor sindicale ierarhic superioare adoptate în conformitate cu împuternicirile lor.

3) Convoacă şedinţele în plen ale consiliului şi propune ordinea de zi ale acestora.

4) Stabileşte norma de reprezentare şi termenele de convocare a conferinţei şi le propune consiliului spre aprobare.

5) Soluţionează contestările legate de hotărârile organizaţiilor sindicale primare.

6) Organizează instruirea activului sindical.

7) Informează membrii Sindicatului şi opinia publică despre propria activitate şi cea a organelor sindicale ierarhic superioare. Prezintă dări de seamă, documente şi materiale necesare pentru activitatea Sindicatului.

8) Avizează şi înaintează propuneri la proiectele de acte normative ale organelor administraţiei publice şi de ocrotire a sănătăţii la nivel local.

9) Reprezintă şi apără interesele organizaţiilor sindicale primare şi ale membrilor săi în relaţiile cu organele de stat şi cele ale unităţilor.

10) Organizează recrutarea noilor membri de sindicat, întreprinde măsuri eficiente privind consolidarea şi crearea noilor organizaţii sindicale.

11) Semnează convenţia colectivă de muncă (nivel teritorial) şi exercită controlul asupra îndeplinirii prevederilor ei.

12) Examinează cererile de afiliere sau retragere a organizaţiilor sindicale primare din componenţa organizaţiei teritoriale, a asociaţiei.

13) Administrează bugetul sindical şi patrimoniul organizaţiei sindicale teritoriale, al asociaţiei. Asigură transferul părţii stabilite din cotizaţiile de membru pe contul respectiv al Sindicatului.

14) Monitorizează respectarea drepturilor sindicale şi a legislaţiei muncii în organizaţiile sale, raportează Sindicatului de ramură cazurile de încălcare a lor.

15) Formează comisii şi grupuri de lucru pentru soluţionarea problemelor curente ale activităţii organizaţiei teritoriale, a asociaţiei.

16) Adoptă hotărâri privind stimularea morală şi materială a membrilor de sindicat, activului şi salariaţilor organelor sindicale din organizaţiile subordonate.

17) Stabileşte principiile de salarizare a persoanelor de conducere şi a salariaţilor organelor sindicale membre.

18) Îndeplineşte orice alte funcţii delegate de Consiliul organizaţiei sindicale teritoriale, a asociaţiei şi celor ierarhic superioare. Beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare şi prezentul Statut.

 

CAPITOLUL VII

ORGANELE DE CONDUCERE REPUBLICANE

 

Art. 49. Organele de conducere republicane ale Sindicatului sunt:

1. Congresul;

2. Consiliul Republican;

3. Biroul Executiv.

Art. 50. Congresul

1) Congresul este organul suprem de conducere al Sindicatului şi este convocat o dată în 5 ani prin hotărârea Consiliului Republican.

2) Data convocării, norma de reprezentare şi proiectul ordinii de zi a Congresului se adoptă cu cel puţin 2 luni înainte de începerea lucrărilor lui.

3) Congresul poate fi convocat în şedinţă extraordinară de către Consiliul Republican sau la cererea majorităţii organizaţiilor sindicale membre ce întrunesc nu mai puţin de 2/3 din numărul membrilor de sindicat, dar nu mai târziu de un an până la şedinţa ordinară a acestuia.

Art. 51. Congresul este deliberativ dacă la el participă cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor aleşi de organizaţiile sindicale membre şi ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi ale delegaţilor participanţi la Congres.

Art. 52. Delegaţii la Congres sunt aleşi de către organizaţiile membre conform normei de reprezentare adoptată de Consiliul Republican al Sindicatului. Delegaţi la Congres din oficiu sunt preşedintele şi vicepreşedintele Sindicatului, preşedintele Comisiei de cenzori, preşedintele Organizaţiei de femei şi preşedintele Organizaţiei de tineret ale Sindicatului.

Art. 53. Atribuţiile Congresului:

1) Evaluează întreaga activitate a Sindicatului în perioada dintre congrese.

2) Alege preşedintele, vicepreşedintele la propunerea președintelui, membrii Biroului Executiv și Comisiei de cenzori ai Sindicatului.

(Modificat prin Hotărârea Congresul VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova nr. VI-05 din 29 mai 2015).

3) Alege delegaţi la congrese şi reprezentanţi în centrele sindicale la care Sindicatul este afiliat.

4) Aprobă Statutul şi Programul Sindicatului, completările şi modificările operate în Statut, cu cel puţin 2/3 din voturile delegaţilor prezenţi la Congres.

5) Adoptă hotărârea privind încetarea activităţii Sindicatului.

Consiliul Republican

Art. 54. Este organul de conducere al Sindicatului în perioada dintre congrese.

Art. 55. Este format din preşedintele şi vicepreşedintele Sindicatului, membrii Biroului Executiv al Sindicatului, preşedinţii organizaţiilor sindicale teritoriale, ai asociaţiilor şi ai celor primare. Componenţa numerică este stabilită de Congres.

Art. 56. Este condus de preşedinte, iar în lipsa lui – de vicepreşedintele Sindicatului.

Art. 57. Se întruneşte anual sau în mod extraordinar, la propunerea: Biroului Executiv al Sindicatului, a Comisiei de cenzori a Sindicatului sau a cel puţin 1/2 din membrii Consiliului Republican.

Art. 58. Şedinţele Consiliului Republican sunt deliberative în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi iau hotărâri cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenţi. Hotărârile Consiliului Republican sunt obligatorii pentru organizaţiile sindicale, membre ale Sindicatului.

Art. 59. Atribuţiile Consiliului Republican:

1) Convoacă Congresul şi stabileşte norma de reprezentare.

2) Aprobă modificările Statutului şi Programului de activitate ale Sindicatului în perioada dintre congrese.

3) Alege membrii Biroului Executiv şi membrii Comisiei de Cenzori.

(Exclus prin Hotărârea Congresul VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova nr. VI-05 din 29 mai 2015).

4) În perioada dintre congrese, în cazul când intervine vacanţa unor funcţii, alege preşedintele, vicepreşedintele, noi membri ai Biroului Executiv şi Comisiei de cenzori ai Sindicatului, confirmă noi membri ai Consiliului Republican.

5) Adoptă hotărâri despre modificarea cotizaţiei lunare de membru al Sindicatului, cuantumul contribuţiei de membru la fondurile sindicatului.

6) Ia în dezbatere raportul anual şi raportul financiar al Sindicatului. Aprobă programul de activitate şi bugetul Sindicatului pentru următorul an.

7) Ia hotărâri despre constituirea unor fonduri cu destinaţie specială la nivelul Sindicatului şi stabileşte cuantumul contribuţiei lor.

8) Hotărăşte declanşarea şi încetarea conflictelor colective de muncă la nivel de ramură, sprijinirea conflictelor colective de muncă, declanşate la nivel naţional sau de către alte centre sindicale naţional-ramurale.

9) Ia hotărâri despre excluderea organizaţiilor membre din Sindicat.

10) Ia hotărâri despre afilierea şi retragerea din centrele sindicale naţionale şi internaţionale, deleagă reprezentanţii săi în organele de conducere ale acestora.

11) Reprezintă Sindicatul în relaţiile cu organele administraţiei de stat, patronat, organele de justiţie şi alte organisme de nivel naţional şi internaţional.

12) Constituie organizaţii de tineret şi femei, aprobă regulamentele lor şi asigură coordonarea activităţii acestora.

13) Soluţionează contestările la hotărârile Biroului Executiv ale Sindicatului.

14) Îndeplineşte şi alte funcţii delegate de Congres.

 

 

Biroul Executiv

Art. 60. Biroul Executiv este organul executiv de conducere a Sindicatului în perioada dintre şedinţele în plen ale Consiliului Republican al Sindicatului.

Art. 61. Este constituit din preşedintele şi vicepreşedintele Sindicatului, preşedinţii consiliilor sindicale ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, 8 lideri ai organizaţiilor sindicale primare şi ai asociaţiilor republicane – membre ale Sindicatului, 7 lideri ai organizaţiilor sindicale din alte unităţi administrativ-teritoriale, preşedinţii organizaţiilor de tineret şi femei din cadrul Sindicatului, Asociaţiei sindicale a farmaciştilor şi Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova.

(Modificat prin Hotărârea Congresul VI al Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova nr. VI-05 din 29 mai 2015).

Art. 62. Se convoacă în şedinţe o dată în 2 luni sau la necesitate; în mod extraordinar, prin decizia preşedintelui, iar în lipsa lui, a vicepreşedintelui; la propunerea a cel puţin 1/3 din membrii Biroului Executiv al Sindicatului. Şedinţele Biroului Executiv sunt deliberative în prezenţa a 2/3 din membrii săi şi la ele se iau hotărâri cu majoritatea simplă de voturi.

Art. 63. Atribuţiile Biroului Executiv:

1) Convoacă Consiliul Republican, anunţând cel târziu cu o lună, despre data şedinţei în plen.

2) Asigură realizarea hotărârilor Congresului, Consiliului Republican, precum şi a propriilor hotărâri.

3) Coordonează activitatea organizaţiilor afiliate la Sindicat, le acordă ajutor metodic, consultativ şi practic.

4) Elaborează Regulamentele de organizare şi funcţionare a Sindicatului.

5) Formează comisia ramurală pentru consultări şi negocieri colective.

6) Adoptă hotărâri privind semnarea convenţiei colective nivel de ramură şi organizează realizarea prevederilor ei.

7) La propunerea preşedintelui Sindicatului, aprobă structura aparatului Biroului Executiv al Sindicatului, aprobă fişa de post şi confirmă în funcţii specialiştii acestuia.

8) Adoptă hotărâri privind stimularea materială şi morală a membrilor de sindicat, a activului şi lucrătorilor sindicali de toate nivelurile.

9) Stabileşte principiile de salarizare a specialiştilor aparatului Biroului Executiv al Sindicatului, a personalului de conducere şi a specialiştilor organizaţiilor membre ale Sindicatului.

10) Desfăşoară activitatea financiară, administrează mijloacele băneşti ale Sindicatului.

11) Desfăşoară activitatea educaţională şi de informare. Editează publicaţii periodice despre activitatea sindicală.

12) Reprezintă şi apără interesele organizaţiilor afiliate în relaţiile lor cu organele de stat, administraţia unităţilor şi cu alte organisme.

13) Examinează şi se pronunţă asupra proiectelor actelor legislative şi normative care vizează ramura sănătăţii şi interesele social-economice ale salariaţilor.

14) Analizează şi sancţionează activitatea organizaţiilor sindicale, membre ale Sindicatului, aprobă, la propunerea membrilor Biroului Executiv sau a Comisiei de cenzori, achitarea eşalonată a contribuţiilor financiare restante către Sindicat.

15) Monitorizează respectarea drepturilor sindicale şi a legislaţiei muncii în organizaţiile din ramură, iar în cazurile de încălcare a lor, întreprinde măsurile de rigoare la nivel naţional şi internaţional.

16) Hotărăşte afilierea organizaţiilor sindicale la Sindicat.

17) Îndeplineşte şi alte funcţii delegate de Congres şi Consiliul Republican.

Art. 64. Preşedintele Sindicatului este ales şi eliberat din funcţie de către Congres. Termenul împuternicirilor preşedintelui este de 5 ani.

Art. 65. Preşedintele Sindicatului are următoarele atribuţii:

1) Coordonează activitatea organizaţiilor sindicale, membre ale Sindicatului. Convoacă în şedinţe, conduce şi coordonează activitatea Biroului Executiv, Consiliului Republican, a specialiştilor aparatului Biroului Executiv al Sindicatului.

2) Ia hotărâri ce nu ţin de competenţa exclusivă a organelor sindicale elective.

3) Reprezintă Sindicatul în plan intern şi internaţional.

4) Face declaraţii, adresări şi apeluri în numele Sindicatului.

5) Încheie contracte şi convenţii, administrează patrimoniul şi mijloacele băneşti în limita împuternicirilor acordate de Biroul Executiv.

6) Prezidează şedinţele organelor de conducere ale Sindicatului.

7) Îndeplineşte orice alte funcţii care nu contravin prezentului Statut.

Art. 66. Eliberarea din funcţie a Preşedintelui Sindicatului în perioada dintre Congrese, la cererea a mai mult de 1/2 din organizaţiile sindicale, membre ale Sindicatului, care reprezintă cel puţin 1/2 din membrii sindicatului conform hotărârilor organelor lor elective, se face de Consiliul Republican.

Art. 67.

1) Vicepreşedintele Sindicatului exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia, alte împuterniciri delegate de Biroul Executiv şi preşedintele Sindicatului.

2) Conduce activitatea subdiviziunilor aparatului Biroului Executiv conform repartizării obligaţiilor de serviciu.

 

CAPITOLUL VIII

COMISIILE DE CENZORI

 

Art. 68. Comisiile de cenzori din organizaţiile sindicale de toate nivelurile sunt organe de control asupra utilizării eficiente a mijloacelor financiare şi materiale, gestionării patrimoniului şi altor bunuri ale organizaţiilor sindicale, corectitudinii formării şi realizării bugetului Sindicatului.

Art. 69. Comisia de cenzori se alege de către adunarea generală (conferinţă), Congres, pe perioada de activitate a organelor sindicale respective, în componenţa stabilită de acestea.

Art. 70.

1) Comisia de cenzori activează conform prevederilor prezentului Statut, hotărârilor organelor sindicale respective şi Regulamentului propriu, adoptat de Biroul Executiv al Sindicatului.

2) Hotărârile Comisiei de cenzori, adoptate în limitele competenţelor sale, sunt obligatorii pentru organele sindicale executive.

3) Este independentă şi îşi dă darea de seamă exclusiv în faţa organului sindical de care a fost aleasă.

4) Cheltuielile pentru activitatea Comisiei de cenzori sunt suportate de organizaţia sindicală în care a fost aleasă.

Art. 71. Comisia de cenzori alege, din membrii săi, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei. Membrii Comisiei de cenzori au dreptul să participe la şedinţele organelor sindicale respective cu dreptul de vot consultativ.

Art. 72. Comisia de cenzori a Sindicatului este în drept să verifice activitatea financiară şi economică a organizaţiilor sindicale de toate nivelurile.

Art. 73. Divergenţele posibile între comisia de cenzori şi organul sindical se soluţionează de către organele sindicale ierarhic superioare sau de către adunarea, conferinţa, Consiliul Republican al Sindicatului.

 

CAPITOLUL IX

PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE ALE SINDICATULUI

 

Art. 74. Dreptul de a dispune de patrimoniu şi mijloace financiare aparţine organizaţiei sindicale respective.

Art. 75.

1) Fondurile băneşti ale Sindicatului şi organizaţiilor membre se constituie din cotizaţiile sindicale lunare, donaţiile din partea unor persoane fizice şi juridice, veniturile provenite din activitatea economică a Sindicatului şi din alte surse legale.

2) Acumularea cotizaţiilor sindicale lunare are ca scop asigurarea financiară a activităţii organizaţiilor sindicale de toate nivelurile, prevăzute de statut şi programele de activitate respective.

Art. 76.

1) Cotizaţia sindicală lunară constituie 1% din venitul total al salariatului, bursă, pensie, alte venituri ale membrului de sindicat şi se achită lunar.

2) Încasarea cotizaţiei sindicale lunare poate fi efectuată centralizat prin contabilitatea unităţii, cu acordul membrului de sindicat, fiind transferată pe conturile organizaţiei sindicale respective.

3) În cazul încetării calităţii de membru de sindicat cotizaţiile nu se restituie.

Art. 77. Organizaţiile sindicale primare transferă pe contul curent al Sindicatului 40% din suma totală a cotizaţiilor sindicale lunare, din care 30% sunt folosite pentru asigurarea financiară a activităţii Sindicatului, 5% – pentru realizarea programelor „Educaţie sindicală şi informaţie” şi 5% se acumulează în „Fondul republican de ajutor reciproc şi solidaritate”.

Art. 78. Organizaţiile sindicale primare, teritoriale, ale asociaţiilor dispun de 60 % din suma totală a cotizaţiilor sindicale lunare. Modalitatea de folosire a cotizaţiilor se stabileşte prin acordul comun al organelor sindicale elective ale acestor organizaţii.

Art. 79. Se interzice folosirea mijloacelor financiare sau a patrimoniului Sindicatului pentru finanţarea partidelor politice sau a candidaţilor la vreo funcţie în autorităţile publice, precum şi în alte scopuri ce nu sunt prevăzute de prezentul Statut.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 80. Mandatele organelor elective şi comisiilor de cenzori ale organizaţiilor sindicale de toate nivelurile expiră o dată cu perioada pentru care acestea au fost alese.

Art. 81. Retragerea mandatului organelor elective de conducere, Comisiei de cenzori o face adunarea, conferinţa, Congresul organizaţiilor sindicale respective.

Art. 82. Modul de desfăşurare a adunărilor, conferinţelor, Congresului se stabileşte prin Regulamentul respectiv aprobat de Biroul Executiv al Sindicatului.

Art. 83. Calitatea de membru al Sindicatului încetează prin retragere, excludere, deces.

1) Retragerea din sindicat se face prin libera voinţă a membrului de sindicat de la data depunerii cererii personale în organizaţia sindicală de apartenenţă. Ea nu este supusă aprobării de către comitetul sindical.

2) Excluderea din sindicat este o sancţiune disciplinară extremă, aplicată pentru nerespectarea prevederilor Statutului şi pentru acţiuni ce dăunează imaginii şi unităţii Sindicatului.

Hotărârea de excludere este adoptată de către comitetul sindical al organizaţiei sindicale primare.

3) Redobândirea calităţii de membru al Sindicatului se realizează în organul sindical care a hotărât excluderea, conform art. 20 al prezentului Statut, după o perioadă de cel puţin 6 luni.

Art. 84. Calitatea de organizaţie sindicală-membră a Sindicatului încetează prin retragere, excludere sau autodizolvare.

1) Retragerea organizaţiei sindicale primare din Sindicat se hotărăşte prin vot secret de către adunarea generală a organizaţiei cu o majoritate de cel puţin 2/3 din membrii de sindicat, cu participarea obligatorie a reprezentantului împuternicit al Biroului Executiv al Sindicatului.

Hotărârea adunării generale a organizaţiei sindicale primare despre retragere din Sindicat este prezentată Biroului Executiv al Sindicatului în termen de 10 zile din momentul adoptării acesteia.

Drepturile organizaţiei sindicale primare încetează după 30 de zile de la data înregistrării cererii de retragere.

2) Organizaţia membră, care întreprinde acţiuni ce contravin prevederilor prezentului Statut, poate fi exclusă din Sindicat.

Hotărârea cu privire la excludere se adoptă cu un număr de 2/3 din voturile membrilor Biroului Executiv al Sindicatului.

Organizaţia exclusă din Sindicat poate contesta hotărârea Biroului Executiv la Consiliul Republican, hotărârea căruia este definitivă.

3) Organizaţia sindicală primară retrasă sau exclusă este obligată să achite cotizaţia până în ziua încetării calităţii de membru, precum şi să restituie bunurile materiale primite în folosinţă de la Sindicat.

4) Reprimirea organizaţiei retrase sau excluse se face în condiţiile articolului 11 al prezentului Statut.

5) Organizaţia membră, retrasă sau exclusă din Sindicat, pierde dreptul la restituirea cotizaţiilor de membru şi mijloacelor băneşti depuse în scopul formării patrimoniului Sindicatului.

Art. 85.

1) Sindicatul îşi încetează activitatea prin hotărârea Congresului sau conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Hotărârea se consideră adoptată dacă pentru ea au votat cel puţin 2/3 din delegaţii aleşi care reprezintă 2/3 din membrii de sindicat.

2) În cazul adoptării hotărârii privind dizolvarea Sindicatului, Congresul numeşte Comisia de dizolvare în componenţa Biroului Executiv al Sindicatului.

3) Patrimoniul Sindicatului, rămas după efectuarea tuturor plăţilor către creditori, este utilizat în scopurile stabilite de Congres.

Art. 86. Prezentul Statut intră în vigoare la data înregistrării lui.

 

Modificări și completări la Statutul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Modificări și completări la articolul 14 al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova

Informații utile