Statutul Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova în redacție nouă (adoptat la Congresul VII din 23 octombrie 2020)

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

 

Art. 1. Denumirea

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova (în continuare Federația) este un centru sindical național-ramural care întrunește pe principii benevole organizații și asociații sindicale ale lucrătorilor, de regulă, din ramura ocrotirii sănătății, constituit prin voința exclusivă a membrilor săi.

Art. 2. Independența în activitate

Federația, în activitatea sa, este independentă față de autoritățile publice de toate nivelurile, partidele politice, asociațiile obștești, angajatori, asociațiile acestora, nu este supus controlului acestora și nu li se subordonează. Relațiile Federației cu acestea sunt bazate pe principii de parteneriat, dialog social și egalitate, conlucrare constructivă întru realizarea scopurilor statutare.

Art. 3. Afilierea la alte centre sindicale

Afilierea Federației la centrele sindicale naționale și internaționale, activitatea în cadrul acestora poate avea loc doar în cazul în care statutul, documentele de program și acțiunile lor nu-i vor limita independența și nu vor veni în contradicție cu prevederile Statutului Federației.

Art. 4. Cadrul legal de funcționare

Federația își desfășoară activitatea în baza Constituției, Legii sindicatelor, Codului muncii, prezentului Statut, Programului de activitate, Regulamentelor de organizare și funcționare aprobate de organele de conducere ale Federației și altor acte normative naționale și internaționale la care Republica Moldova este parte.

Art. 5. Principiile fundamentale

Principiile fundamentale de organizare și funcționare ale Federației sunt: unitatea de acțiuni, solidaritatea, democrația, independența, transparența, libertatea de expresie și respectarea opiniilor, alegerile democratice ale organelor elective.

Art. 6. Personalitatea juridică
 • Federația este persoană juridică, dispune de drapel, stemă, imn, ștampilă, buget, conturi bancare și alte simboluri.
 • Adresa juridică: str. 31 August 1989, nr. 129, mun. Chișinău, MD – 2012, cod fiscal 1015620004436.

                           

CAPITOLUL II
OBIECTIVELE ȘI FORMELE DE ACȚIUNI

 

Art. 7. Obiectivele principale

Federația are următoarele obiective principale:

 • Asigurarea unității și solidarității membrilor Federației întru apărarea drepturilor și intereselor de muncă, profesionale, economice și sociale ale membrilor de sindicat.
 • Reprezentarea intereselor membrilor de sindicat în relațiile cu angajatorii, administrația publică locală și centrală, organele de justiție, în organizațiile sindicale naționale și internaționale.
 • Încheierea convențiilor colective și contractelor colective de muncă în toate organizațiile membre și controlul realizării prevederilor acestora.
 • Participarea la elaborarea și realizarea actelor normative care reglementează interesele de muncă, profesionale, economice și sociale ale salariaților.
 • Acordarea asistenței juridice gratuite membrilor de sindicat în reglementarea raporturilor de muncă și sociale.
 • Înaintează acțiuni de repunere în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate.
 • Efectuarea controlului obștesc asupra respectării legislației muncii.
 • Protecția salariului, burselor, indemnizațiilor și altor venituri salariale.
 • Promovarea democrației și echității sociale.
 • Asigurarea respectării drepturilor sindicale.
 • Colaborarea la nivel național și internațional cu organizațiile sindicale devotate principiilor sindicalismului autentic: independență, democrație, solidaritate.
 • Informarea și instruirea membrilor de sindicat.

Art. 8. Formele de acțiuni

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru realizarea obiectivelor sale, Federația va folosi următoarele forme de acțiuni:

 • Negocierea, concilierea, apelul, tratativele, medierea.
 • Sesizarea, petiția, interpelarea, protestul.
 • Organizarea întrunirilor: mitinguri, marșuri, demonstrații, pichetări, greve.
 • Apelarea la organele judiciare naționale și internaționale.
 • Solicitarea susținerii din partea organizațiilor sindicale naționale din alte țări și celor internaționale, inclusiv în cazurile de afectare gravă a drepturilor și libertăților sindicale prevăzute de legislația națională și internațională.
 • Orice alte forme de acțiuni ce nu contravin legislației.

 

CAPITOLUL III

APARTENENȚA LA FEDERAȚIE, DREPTURI, OBLIGAȚIUNI, RESPONSABILITĂȚI

 

Art. 9. Apartenența la Federație

 • Apartenența la Federație este benevolă.
 • Membri ai Federației pot fi persoanele care activează sau studiază în cadrul instituțiilor medicale, educaționale, științifice de toate nivelurile, indiferent de forma juridică de organizare și tipul de proprietate (în continuare – „unitate”), pensionarii, inclusiv persoane neangajate, fără deosebire de rasă, naționalitate, sex, cetățenie, confesiune, apartenență politică, care recunosc și respectă Statutul Federației, achită în modul stabilit cotizația de membru.
 • Aderarea la Federație se efectuează în baza cererii personale, adresate organului sindical prin decizia acestuia.
 • Calitatea de membru de sindicat este certificată de carnetul de membru și de fișa personală în forma stabilită de Biroul Executiv al Federației, care se păstrează la organul sindical primar la care a fost depusă cererea de aderare.
 • Apartenența la Federație se păstrează în cazul trecerii membrului de sindicat dintr-o organizație sindicală primară în alta, precum și în cazul întreruperii temporare a activității lui de muncă, cu condiția respectării prevederilor prezentului Statut și achitării cotizațiilor de membru.
Art. 10. Încetarea calității de membru
 • Calitatea de membru al Federației încetează prin retragere, excludere, deces.
 • Retragerea din sindicat se face prin libera voință a membrului de sindicat de la data depunerii cererii personale în organizația sindicală de apartenență. Ea nu este supusă aprobării de către comitetul sindical.
 • Excluderea din sindicat este o sancțiune disciplinară extremă, aplicată pentru nerespectarea prevederilor Statutului și pentru acțiuni ce dăunează imaginii și unității Federației.

Hotărârea de excludere este adoptată de către comitetul sindical al organizației sindicale primare.

Art. 11. Membrul de sindicat are dreptul:

 • Să aibă propria opinie și accesul liber la informația despre activitatea Federației.
 • Să beneficieze de audiență echitabilă de către liderii și membrii organelor elective ale Federației.
 • Să ia parte la conducerea Federației, fie direct, fie prin reprezentanții aleși în conformitate cu Statutul Federației.
 • Să beneficieze de consultații și asistență juridică din partea organelor elective ale Federației.
 • Să se retragă liber din sindicat în conformitate cu art.10 al prezentului Statut.
 • Să ia parte la ședințele organelor elective sindicale la care sunt puse în discuție chestiuni ce ating interesul său personal, să înainteze propuneri, amendamente etc.
 • Să aleagă și să fie ales în organele elective sindicale.
 • Să beneficieze de instruire sindicală.
 • Să beneficieze de stimulare morală și materială din partea Federației.

Art. 12. Membrul de sindicat este obligat:

 • Să cunoască și să respecte Statutul Federației.
 • Să contribuie la realizarea obiectivelor Federației.
 • Să participe și să susțină activitatea și acțiunile organizate de sindicat.
 • Să fie onest, obiectiv, demn în relațiile cu membrii de sindicat și ai organelor elective ale organizațiilor sindicale.
 • Să respecte normele, formele de activitate ale Federației, să nu desfă­șoare acțiuni care ar dăuna și ar zădărnici, prin realizarea lor, apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.
 • Să nu inițieze și să se abțină de la orice acțiune pe cont propriu sau în grup, care ar aduce prejudiciu Federației.
 • Să manifeste solidaritate, să acorde susținere și ajutor membrilor Federației întru apărarea drepturilor și intereselor lor de muncă, profesionale, econo­mice și sociale.
 • Să achite la timp cotizația sindicală, conform prevederilor prezentului Statut.

Art. 13.

Membru de sindicat poate fi membru al oricărei formațiuni social-politice, organizație obștească sau partid politic, participând la viața politică din Republica Moldova în nume propriu, fără nici o implicare a Federației în acțiunile sale.

Art. 14.

Calitatea de membru a Federației o pot avea organizațiile sindicale primare, teritoriale, asociațiile sindicale din ramura ocrotirii sănătății, care recunosc și respectă prevederile prezentului Statut. Dubla afiliere este incompatibilă cu calitatea de membru al Federației.

Art. 15.

Organizațiile sindicale membre ale Federației de toate nivelurile sunt persoane juridice, activează în baza prezentului Statut şi dispun de ştampile, conturi bancare, blanchete cu antet, recuzite după modelul stabilit de Biroul Executiv al Federației.

În componența organelor elective nu poate fi ales conducătorul unității, adjuncții acestuia, contabilul-șef și șeful serviciului economic-financiar.

Art. 16.

Afilierea organizațiilor sindicale la Federație se face în baza hotărârii organului electiv respectiv, după aprobarea prin hotărârea Biroului Executiv al Federației.

Cererea de afiliere va cuprinde:

 1. denumirea organizației, adresa, numărul de telefon, fax, e-mail;
 2. structura organizației și numărul de membri;
 3. numele și prenumele membrilor organelor de conducere, date de contact;
 4. angajamentul de respectare a Statutului Federației.

Art. 17.

Pentru neîndeplinirea obligațiilor statutare organizația membră poate fi sancționată prin: avertisment; suspendare temporară a dreptului la vot; excluderea din Federație. Încetarea calității de organizație membră se face în conformitate cu prevederile art. 19 al prezentului Statut în baza hotărârii Biroului Executiv al Federației.

Art. 18.

Raporturile dintre organele de conducere ale Federației (Consiliul Republican, Biroul Executiv) și organizațiile sindicale membre sunt reglementate de prezentul Statut și Regulamentele respective.

Art. 19.

Calitatea de organizație sindicală-membră a Federației încetează prin retragere, excludere sau autodizolvare.

 • Retragerea organizației sindicale primare din Federație se hotărăște prin vot secret de către adunarea generală a organizației cu o majoritate de cel puțin 2/3 din membrii de sindicat, cu participarea obligatorie a reprezentantului împuternicit al Biroului Executiv al Federației.

Hotărârea adunării generale a organizației sindicale primare despre retragere din Federație este prezentată Biroului Executiv al Federației în termen de 10 zile calendaristice din momentul adoptării acesteia.

Drepturile organizației sindicale primare încetează după 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de retragere.

 • Organizația membră, care întreprinde acțiuni ce contravin prevederilor prezentului Statut, poate fi exclusă din Federație.

Hotărârea cu privire la excludere se adoptă cu un număr de 2/3 din voturile membrilor Biroului Executiv al Federației.

Organizația exclusă din Federație poate contesta hotărârea Biroului Executiv la Consiliul Republican, hotărârea căruia este definitivă.

 • Organizația sindicală primară retrasă sau exclusă este obligată să achite cotizația până în ziua încetării calității de membru, precum și să restituie bunurile materiale primite în folosință de la Federație.
 • Afilierea organizației retrase sau excluse se face în condițiile articolului 16 al prezentului Statut.
 • Organizația membră, retrasă sau exclusă din Federație, pierde dreptul la restituirea cotizațiilor de membru și mijloacelor bănești depuse în scopul formării patrimoniului Federației.

Art. 20.

 • Federația își încetează activitatea prin hotărârea Congresului, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare. Hotărârea se consideră adoptată dacă pentru ea au votat cel puțin 2/3 din delegații aleși care reprezintă 2/3 din membrii de sindicat.
 • În cazul adoptării hotărârii privind dizolvarea Federației, Congresul numește Comisia de dizolvare.
 • Patrimoniul Federației, rămas după efectuarea tuturor plăților către creditori, este utilizat în scopurile stabilite de Congres.

 

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. 

ORGANIZAȚIILE MEMBRE ALE FEDERAȚIEI

 

Art. 21. Structura organizatorică

Federația are următoarea structură:

1) Organizația sindicală primară.

2) Organizația sindicală teritorială (raională, municipală), asociația sindicală.

3) Organele de conducere ale centrului sindical național-ramural.

 

Secțiunea 1

Organizația sindicală primară

 

Art. 22. Organizația sindicală primară:

 • Este o asociație benevolă a membrilor de sindicat cu interese comune ce constituie baza Federației care, de regulă, își desfășoară activitatea în unități.
 • Se constituie din inițiativa a cel puțin 3 persoane, considerate fondatori. Hotărârea despre constituirea organizației și afilierea ei la Federație este adoptată la adunarea constituantă și urmează a fi prezentată spre aprobare Biroului Executiv al Federației.
 • Este constituită în scopul de a promova, reprezenta și apăra drepturile și interesele de muncă, profesionale, economice și sociale ale membrilor săi.
 • În activitatea sa este independentă față de organele de conducere ale unității, nu se subordonează lor și își constituie relațiile în baza principiilor parteneriatului social.

Art. 23. Organele de conducere ale organizației sindicale primare sunt:

 1. a) Adunarea generală/Conferința;
 2. b) Comitetul sindical.

Art. 24. Adunarea generală/Conferința

 • Adunarea generală/Conferința este organul suprem de conducere al organizației sindicale primare care se convoacă de regulă anual, prin decizia comitetului sindical sau la cererea a cel puțin 1/3 din membrii organizației sindicale primare prin Hotărârea Biroului Executiv al organului sindical ierarhic superior.
 • Adunarea generală este considerată deliberativă, dacă la ea participă mai mult de 1/2 din numărul total de membri.
 • Conferința este deliberativă dacă la ea participă 2/3 din delegații aleși.
 • Adunarea generală/Conferința adoptă hotărâri prin vot deschis sau secret. Modul de votare este stabilit de participanții la adunare/conferință.

Art. 25. Atribuțiile adunării generale/Conferinței:

 • Adunarea generală/conferința a organizației sindicale primare, care întrunește mai mult de 15 membri de sindicat, alege președintele și vicepreședintele (la necesitate), alți membri ai comitetului sindical și comisia de cenzori, iar în organizația sindicală primară care întrunește până la 15 membri de sindicat – organizatorul sindical, adjunctul lui și un cenzor.
 • Aprobă contractul colectiv de muncă, nivel de unitate.
 • Stabilește structura organizației sindicale primare.
 • Aprobă programul de activitate al organizației sindicale primare.
 • Examinează și aprobă activitatea anuală a comitetului sindical și a comisiei de cenzori.
 • Evaluează îndeplinirea prevederilor contractului colectiv de muncă.
 • Adoptă bugetul sindical și controlează executarea lui.
 • Hotărăște declanșarea și încetarea conflictelor colective de muncă și a acțiunilor de protest la nivel de unitate sau participarea la cele organizate de alte organizații sindicale.
 • Hotărăște afilierea și retragerea din componența organizațiilor sindicale ierarhic superioare.
 • Alege delegați la conferința sindicală teritorială, a asociației și la Congresul Federației și propune reprezentanții săi în Consiliul Republican al Federației.
 • Alte drepturi prevăzute de prezentul Statut și actele normative naționale și internaționale.

Art. 26. Comitetul sindical

 • Este organul executiv de conducere al organizației sindicale primare în perioada dintre adunările generale/conferințe.
 • Este subordonat și își dă darea de seamă pentru activitatea sa în fața adunării generale (conferinței).
 • Durata mandatului comitetului sindical este de 5 ani.
 • În cazul funcției vacante a unui membru în comitetul sindical se alege altul până la expirarea mandatului comitetului sindical.
 • Se convoacă în ședințe după necesitate, însă nu mai rar decât o dată în două luni. Ședințele se consideră deliberative dacă la ședință participă cel puțin 2/3 din membrii săi.
 • Ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi a celor prezenți la ședință. În cazurile când voturile sunt repartizate egal „pro” și „contra”, votul președintelui comitetului sindical este considerat hotărâtor.
 • Hotărârile comitetului sindical sunt obligatorii pentru toți membrii de sindicat ai organizației sindicale primare.
 • Prezintă anual, la adunarea generală/conferință, darea de seamă despre activitatea sa.

Art. 27.

 • Pentru îndeplinirea funcțiilor sale, comitetul sindical creează comisii în problemele: organizatorice, informațional-educative, economice, sociale, de securitate și sănătate în muncă, juridice etc.
 • Numeric comisia este creată din cel puțin 3 membri de sindicat. Activitatea comisiei este coordonată de un membru al comitetului sindical.

Art. 28. Atribuțiile comitetului sindical:

 • Reprezintă și apără drepturile de muncă, profesionale, economice și sociale ale membrilor de sindicat în relațiile cu administrația unității, organele administrației publice locale și cu alte organisme, inclusiv în instanța de judecată.
 • Organizează realizarea hotărârilor adunărilor generale/conferințelor, propriilor hotărâri, precum și ale organelor sindicale ierarhic superioare.
 • Participă la lucrările comisiei pentru dialog social „angajator – salariați”.
 • Negociază contractul colectiv de muncă cu administrația unității. Prezintă proiectul negociat al contractului colectiv de muncă adunării generale/conferinței spre aprobare. Exercită controlul asupra îndeplinirii contractului și informează nu mai rar decât o dată în an membrii de sindicat despre realizarea acestuia.
 • Organizează recrutarea noilor membri de sindicat, întreprinde măsuri eficiente privind consolidarea organizației sindicale.
 • Efectuează controlul obștesc asupra respectării de către angajator și reprezentanții acestuia a legislației muncii, sindicale și altor acte normative.
 • Vizitează și inspectează unitatea și subdiviziunile acesteia unde activează membrii de sindicat pentru a determina corespunderea condițiilor de muncă, normelor de securitate și sănătate în muncă și prezintă angajatorului propuneri executorii, cu indicarea căilor posibile de eliminare a neajunsurilor depistate.
 • Efectuează, în mod independent, controlul respectării condițiilor de muncă și de asigurare a securității la locurile de muncă.
 • Participă la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate în domeniul social-economic, solicită și primește de la angajator informațiile și actele normative juridice la nivel de unitate necesare controlului și apărării drepturilor de muncă, profesionale, economice și sociale ale membrilor de sindicat.
 • Monitorizează respectarea drepturilor sindicale în unitate, aduce la cunoștința organelor sindicale ierarhic superioare cazurile de încălcare a acestora.
 • Participă, în componența comisiilor, la cercetarea accidentelor de muncă și cazurile de îmbolnăvire profesională, de lezare a drepturilor de muncă, profesionale, economice și sociale ale salariaților membri de sindicat.
 • Contestă, în modul stabilit, actele normative care lezează drepturile de muncă, profesionale, economice și sociale ale salariaților.
 • Solicită de la angajator și reprezentanții săi, de la administrația publică locală și centrală, întreprinderea acțiunilor concrete privind respectarea legislației muncii naționale și internaționale.
 • Participă în calitate de expert independent în componența comisiilor pentru primirea în exploatare a obiectelor de producție și a unității.
 • Înaintează revendicări administrației unității, administrației publice locale ce țin de drepturile de muncă, profesionale, economice și sociale ale salariaților membri de sindicat.
 • Solicită de la administrația unității asigurarea condițiilor pentru activitatea comitetului sindical.
 • Ia parte la formarea și activitatea comisiilor de conciliere, organizează și conduce acțiunile de protest, inclusiv grevele, la nivel de unitate.
 • Înaintează propuneri organelor sindicale elective ierarhic superioare ale Federației ce țin de apărarea drepturilor de muncă, profesionale, economice și sociale ale membrilor de sindicat la nivelurile respective.
 • Primește și exclude membrii de sindicat din organizația sindicală primară.
 • Organizează instruirea și informarea continuă a membrilor de sindicat privind activitatea sa și a Federației.
 • Prezintă dări de seamă, documente și materiale necesare pentru activitatea Federației.
 • Monitorizează transferarea cotizațiilor de membru de sindicat în termenii stabiliți pe conturile respective.
 • Are și alte drepturi și obligații reglementate de legislația națională și internațională.

Art. 29. Grupul sindical

 • În scopul organizării mai eficiente a activității organizației sindicale primare, în subdiviziunile structurale ale unității se creează grupuri sindicale. La adunarea generală a grupului sindical se alege liderul grupului sindical și adjunctul acestuia (la necesitate).
 • Liderul grupului sindical asigură executarea hotărârilor comitetului sindical, ale adunărilor/conferințelor organizației sindicale primare și ale organelor sindicale ierarhic superioare, își desfășoară activitatea conform planului aprobat de comitetul sindical.
 • Liderul grupului sindical este subordonat adunării sindicale generale a subdiviziunii și comitetului sindical al unității.

Art. 30. Organizatorul sindical

Atribuțiile de bază ale organizatorului sindical sunt identice cu cele ale comitetului sindical din organizațiile sindicale primare.

Art. 31. Președintele organizației sindicale primare

 • Președintele organizației sindicale primare este ales de adunarea/conferința sindicală pe o perioadă de 5 ani.
 • Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegerea președintelui.
 • În cazul în care la funcția de președinte candidează mai mulți concurenți și nici unul dintre ei nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
 • În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate.
 • În cazul funcției vacante a președintelui se alege președinte până la expirarea mandatului comitetului sindical.

Art. 32. Atribuțiile președintelui organizației sindicale primare:

 • Efectuează conducerea curentă a organizației și a organului sindical respectiv.
 • Convoacă și conduce ședințele organelor de conducere.
 • În limita împuternicirilor oferite de organul electiv reprezintă organizația sindicală în relațiile cu organele de stat, administrația unității, organizațiile obștești și cele sindicale.
 • Organizează îndeplinirea hotărârilor organelor sindicale respective și ale celor ierarhic superioare.
 • Semnează contractul colectiv de muncă, având mandatul oferit de comitetul sindical.
 • Angajează și eliberează din funcții, conform legislației, lucrătorii neelectivi în baza hotărârii organului electiv.
 • Administrează, în limitele stabilite de către organul sindical respectiv, mijloacele financiare, precum și patrimoniul organizației, fiind responsabili personal de gestionarea lor efectivă.
 • Ia hotărâri în cadrul prevederilor Statutului Federației, cu aprobarea ulterioară de către organul electiv.
 • Îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezentul Statut și actele normative în vigoare.

 

Art. 33. Vicepreședintele organizației sindicale primare

Vicepreședintele organizației sindicale primare este ales la propunerea președintelui de adunarea/conferința sindicală pe o perioadă de 5 ani și îndeplinește următoarele atribuții:

 • Organizează realizarea și controlul hotărârilor adoptate de adunarea/conferința sindicală și comitetul sindical.
 • Coordonează activitatea comisiilor de profil.
 • În lipsa justificată a președintelui organizației sindicale, îndeplinește atribuțiile

 

Secțiunea 2

Organizația sindicală teritorială

 

Art. 34. Organizația sindicală teritorială (raională, municipală) și asociațiile

 • Organizațiile sindicale primare dintr-o unitate administrativ-teritoriale sau dintr-un sector al sistemului ocrotirii sănătății pot constitui o organizație sindicală teritorială, care sunt centre sindicale ramurale teritoriale.
 • Organizațiile sindicale primare pot încheia acorduri privind crearea centrelor asociative (asociații) teritoriale.
 • Organizațiile sindicale teritoriale activează în baza prezentului Statut, a programelor, hotărârilor proprii și a organelor sindicale ierarhic superioare.

Art. 35. Organele de conducere ale organizației sindicale teritoriale

1) Conferința

2) Consiliul

3) Biroul Executiv

Art. 36. Conferința

 • Conferința este organul suprem al organizației sindicale teritoriale și al asociației și se convoacă o dată la 5 ani.
 • Conferința extraordinară se convoacă prin hotărârea Biroului Executiv sau la cererea a cel puțin 1/2 din organizațiile sindicale membre, ce au în componența lor nu mai puțin de jumătate din numărul membrilor de sindicat, sau la propunerea organului sindical ierarhic superior.
 • Data convocării, norma de reprezentare și proiectul ordinii de zi a conferinței se anunță cu cel puțin o lună înainte de începerea lucrărilor.
 • Conferința este deliberativă dacă la ea asistă 2/3 din numărul delegaților aleși de organizațiile sindicale – membre, pe baza normei de reprezentare stabilite de Biroul Executiv și ia hotărâri cu majoritatea simplă de voturi.
 • Președintele și vicepreședintele organizației sindicale teritoriale, al asociației și președintele comisiei de cenzori sunt din oficiu delegați la conferință.

Art. 37. Atribuțiile Conferinței

 • Dezbate problemele actuale privind dezvoltarea mișcării sindicale, examinează activitatea Consiliului, Biroului și a Comisiei de cenzori ale organizației sindicale teritoriale pe perioada anterioară Conferinței, adoptă Programul de activitate al organizației.
 • Alege președintele, vicepreședintele, membrii Consiliului și Biroului Executiv al organizației (asociației) sindicale teritoriale, Comisia de cenzori, delegații la Congresul Federației, propune reprezentanții săi în Consiliul Republican al Federației.
 • Adoptă propriul regulament de organizare și desfășurare, determină modalitate de alegere a organelor sindicale, cu vot deschis sau secret.

Art. 38. Consiliul

 • Consiliul este organul de conducere al organizației sindicale în perioada dintre Conferințe. Se convoacă în ședințe anual sau la necesitate, conform hotărârii Biroului Executiv. Ședințele extraordinare se convoacă la cererea a cel puțin 50+1 din membrii consiliului, sau la propunerea organului ierarhic superior.
 • Consiliul se constituie din președintele și vicepreședintele organizației sindicale teritoriale, ai asociației, membrii Biroului Executiv, președinții comitetelor sindicale ai organizațiilor sindicale primare, alți membri de sindicat într-un număr stabilit de conferință.

Art. 39. Atribuțiile Consiliului:

 • Examinează realizarea hotărârilor Conferinței, programul anual de activitate, deciziile organelor sindicale ierarhic superioare.
 • Aprobă Regulamentul de organizare și activitate ale Consiliului și Biroului Executiv.
 • Aprobă bugetul sindical, programul de activitate.
 • Hotărăște declanșarea și încetarea conflictelor colective de muncă la nivel teritorial; participarea sau susținerea conflictelor colective de muncă și măsurilor de protest organizate la nivel ramural, interramural și/sau național.
 • În cazul funcțiilor vacante, pe durata mandatului actual, în perioada dintre conferințe, alege președintele, vicepreședintele consiliului, membrii Biroului Executiv și ai Comisiei de cenzori, validează noi membri ai consiliului organizației sindicale teritoriale, ai asociației.
 • Soluționează contestările la hotărârile Biroului Executiv.
 • Stabilește relații de colaborare cu alte sindicate la nivel teritorial, național și internațional.
 • Îndeplinește și alte funcții delegate de conferință.

Art. 40. Biroul Executiv

 • Biroul Executiv este organul executiv al organizației sindicale teritoriale, al asociației și asigură conducerea ei în perioada dintre ședințele în plen ale Consiliului teritorial, al asociației.
 • Se convoacă în ședințe conform planului de activitate, dar nu mai rar de o dată în 2 luni sau la necesitate, la inițiativa președintelui, iar în absența acestuia, a vicepreședintelui, la cererea a cel puțin 1/2 din membri, la propunerea organului sindical ierarhic superior.
 • Este constituit din președinte, vicepreședinte și lideri ai organizațiilor sindicale primare într-un număr stabilit de Conferință.
 • Este subordonat și poartă răspundere pentru activitatea sa în fața conferinței și consiliului organizației sindicale teritoriale, a asociației.

Art. 41. Atribuțiile Biroului Executiv:

 • Coordonează activitatea organizațiilor sindicale primare membre.
 • Asigură realizarea propriilor hotărâri precum și ale organelor sindicale ierarhic superioare adoptate în conformitate cu împuternicirile lor.
 • Convoacă ședințele în plen ale consiliului și propune ordinea de zi ale acestora.
 • Stabilește norma de reprezentare și termenele de convocare a conferinței și le propune consiliului spre aprobare.
 • Soluționează contestările legate de hotărârile organizațiilor sindicale primare.
 • Organizează instruirea activului sindical.
 • Informează membrii Federației și opinia publică despre propria activitate și cea a organelor sindicale ierarhic superioare. Prezintă dări de seamă, documente și materiale necesare pentru activitatea Federației.
 • Avizează și înaintează propuneri la proiectele de acte normative ale organelor administrației publice care vizează domeniul sănătății locale și centrale.
 • Reprezintă organizația sindicală în relațiile acesteia cu administrația unităților, organele administrației publice locale și cu alte organizații neguvernamentale și sindicale.
 • Organizează recrutarea noilor membri de sindicat, întreprinde acțiuni eficiente privind consolidarea și crearea noilor organizații sindicale.
 • Negociază contractul colectiv de muncă (nivel teritorial) și exercită controlul îndeplinirii prevederilor acestuia.
 • Examinează cererile de afiliere sau retragere a organizațiilor sindicale primare din componența organizației teritoriale, a asociației.
 • Administrează bugetul sindical și patrimoniul organizației sindicale teritoriale, al asociației. Asigură transferul părții stabilite din cotizațiile de membru pe contul respectiv al Federației.
 • Monitorizează respectarea drepturilor sindicale și a legislației muncii în organizațiile sale, raportează organului ierarhic superior cazurile de încălcare a acestora.
 • Formează comisii și grupuri de lucru pentru soluționarea problemelor curente ale activității organizației teritoriale, a asociației.
 • Formează comisii pentru negocieri colective la nivel de teritoriu.
 • Adoptă hotărâri privind stimularea morală și materială a membrilor de sindicat, activului și salariaților organelor sindicale din organizațiile subordonate.
 • Stabilește principiile de salarizare a persoanelor de conducere și a salariaților organelor sindicale membre.
 • Îndeplinește orice alte funcții delegate de Consiliul organizației sindicale teritoriale, a asociației și celor ierarhic superioare. Beneficiază și de alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare și prezentul Statut.

Art. 42. Președintele organizației sindicale teritoriale sau a asociației

 • Președintele organizației sindicale teritoriale sau a asociației este ales în modul stabilit de conferința sindicală pe o perioadă de 5 ani.
 • Pentru funcția de președinte al organizației sindicale teritoriale sau a asociației pot candida cetățenii Republicii Moldova care posedă limba de stat, sunt membri de sindicat și au activat în organele elective sindicale cel puțin 5 ani.
 • Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegerea președintelui.
 • În cazul în care la funcția de președinte candidează mai mulți concurenți și nici unul dintre ei nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cal mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
 • În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate cu alți candidați.

Art. 43. Atribuțiile președintelui organizației sindicale teritoriale sau a asociației

 • Coordonează activitatea organizațiilor sindicale membre a organizației sindicale teritoriale. Convoacă în ședințe, conduce și coordonează activitatea Biroului Executiv, Consiliului, a specialiștilor neelectivi angajați în organizația sindicală teritorială.
 • Organizează îndeplinirea hotărârilor organelor sindicale respective și ale celor ierarhic superioare.
 • În limitele împuternicirilor oferite de organul electiv reprezintă organizația sindicală teritorială în relațiile cu administrația publică locală, administrația unităților, organizațiile obștești și cele sindicale.
 • Semnează Convenția colectivă (nivel de teritoriu).
 • Semnează hotărârile Conferinței, Consiliului, Biroului Executiv, alte acte interne, emite dispoziții.
 • Administrează, în limitele stabilite de către organul sindical respectiv, mijloacele financiare, precum și patrimoniul organizației.
 • Încheie contracte individuale de muncă cu salariații aparatului, Biroului Executiv, legalizând angajarea prin dispoziție, eliberează din funcție salariații aparatului Biroului Executiv conform prevederilor legislației în vigoare.
 • În cazul parității voturilor, dispune de vot decisiv la adoptarea hotărârilor Consiliului, Biroului Executiv.
 • Ia hotărâri ce țin de competența exclusivă a organelor sindicale elective.
 • Îndeplinește orice alte funcții care nu contravin prezentului Statut.

Art. 44. Vicepreședintele organizației sindicale teritoriale sau a asociației

 • Vicepreședintele organizației sindicale teritoriale sau a asociației este ales în funcție la propunerea președintelui de către Conferință pe o durată de 5 ani.
 • Pentru funcția de vicepreședinte a organizației sindicale teritoriale sau a asociației pot candida membrii de sindicat care au activat în organele elective sindicale cel puțin 5 ani.
 • Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegerea vicepreședintelui.
 • În cazul în care la funcția de vicepreședinte candidează mai mulți concurenți și nici unul dintre ei nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
 • În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate cu alți candidați.

Art. 45. Atribuțiile vicepreședintelui organizației sindicale teritoriale sau a asociației

 • Coordonează activitatea comisiilor de profil ale Biroului Executiv.
 • Coordonează realizarea politicii sindicale, a programelor în domeniu.
 • La cererea președintelui sau a organelor elective a organizației sindicale teritoriale, îl reprezintă în relațiile cu autoritățile publice, organele de drept, cu organele naționale și internaționale.
 • În lipsa justificată a președintelui organizației sindicale teritoriale, exercită atribuțiile președintelui, alte împuterniciri delegate de Biroul Executiv.

 

Secțiunea 3

Organele de conducere ale Centrului sindical național-ramural

 

Art. 46. Organele de conducere ale Federației sunt:

 1. Congresul;
 2. Consiliul Republican;
 3. Biroul Executiv.

Art. 47. Congresul

 • Congresul este organul suprem de conducere al Federației și este convocat o dată în 5 ani prin hotărârea Consiliului Republican.
 • Data convocării, norma de reprezentare și proiectul ordinii de zi a Congresului se adoptă cu cel puțin 2 luni înainte de începerea lucrărilor acestuia.
 • Congresul poate fi convocat în ședință extraordinară de către Consiliul Republican sau la cererea majorității organizațiilor sindicale membre ce întrunesc nu mai puțin de 2/3 din numărul membrilor de sindicat, dar nu mai târziu de un an până la ședința ordinară a acestuia.

Art. 48.

Congresul este deliberativ dacă la el participă cel puțin 2/3 din numărul delegaților aleși de organizațiile sindicale membre și ia hotărâri cu majoritate simplă de voturi ale delegaților participanți la Congres.

Art. 49.

Delegații la Congres sunt aleși de către organizațiile membre conform normei de reprezentare adoptată de Consiliul Republican al Federației. Delegați la Congres din oficiu sunt președintele și vicepreședintele Federației, președintele Comisiei de cenzori, președintele Organizației de femei și președintele Organizației de tineret ale Federației, Asociaţiei sindicale a farmaciştilor şi Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova.

Art. 50. Atribuțiile Congresului:

 • Evaluează întreaga activitate a Federației în perioada dintre Congrese.
 • Determină Strategia, alte documente de program, hotărâri și rezoluții ce țin de probleme fundamentale ale activității Federației.
 • Alege președintele, vicepreședintele la propunerea președintelui, membrii Biroului Executiv și Comisiei de cenzori ai Federației.
 • Stabilește componența numerică a Consiliului Republican.
 • Aprobă Statutul și Programul Federației, completările și modificările operate în Statut, cu cel puțin 2/3 din voturile delegaților prezenți la Congres.
 • Adoptă hotărârea privind încetarea activității Federației.

Art. 51. Consiliul Republican

 • Este organul de conducere al Federației în perioada dintre Congrese.
 • Este format din președintele și vicepreședintele Federației, membrii Biroului Executiv al Federației, președinții organizațiilor sindicale teritoriale, ai asociațiilor și ai celor primare, conform componenței numerice stabilite de Congres.
 • Este condus de președinte, iar în lipsa lui – de vicepreședintele Federației.
 • Se întrunește anual sau în mod extraordinar la propunerea Biroului Executiv al Federației sau a cel puțin 1/2 din membrii Consiliului Republican.
 • Ședințele Consiliului Republican sunt deliberative în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și iau hotărâri cu majoritatea simplă de voturi ale membrilor prezenți. Hotărârile Consiliului Republican sunt obligatorii pentru organizațiile sindicale, membre ale Federației.

Art. 52. Atribuțiile Consiliului Republican:

 • Convoacă Congresul și stabilește norma de reprezentare.
 • Aprobă modificările Statutului și Programului de activitate ale Federației în perioada dintre congrese.
 • Determină mijloacele de acțiune ale Federației pentru îndeplinirea hotărârilor și rezoluțiilor Congresului.
 • Concretizează tacticile Federației în vederea soluționării problemelor social-economice și de muncă ale membrilor de sindicat, creează în acest scop comisii/grupuri de experți.
 • În perioada dintre Congrese, în cazul când intervine vacanța unor funcții, alege președintele, vicepreședintele, noi membri ai Biroului Executiv și Comisiei de cenzori ai Federației, aprobă retragerea din componența sa și validează noi membri ai Consiliului Republican.
 • Adoptă hotărâri despre modificarea cotizației lunare de membru al Federației, cuantumul contribuției de membru la fondurile Federației.
 • Examinează raportul de activitate anual și cel financiar al Federației. Aprobă programul de activitate și bugetul Federației pentru următorul an.
 • Ia hotărâri despre constituirea unor fonduri cu destinație specială la nivelul Federației și stabilește cuantumul contribuției lor.
 • Hotărăște declanșarea și încetarea conflictelor colective de muncă la nivel de ramură.
 • Ia hotărâri despre excluderea organizațiilor membre din Federație.
 • Ia hotărâri despre afilierea și retragerea din centrele sindicale naționale și internaționale, deleagă reprezentanții săi în organele de conducere ale acestora.
 • Constituie organizații (de tineret, de femei, etc.) ale Federației, aprobă regulamentele acestora și asigură coordonarea activității acestora.
 • Soluționează contestările la hotărârile Biroului Executiv ale Federației.
 • Îndeplinește și alte funcții delegate de Congres.

Art. 53. Biroul Executiv

 • Biroul Executiv este organul executiv de conducere a Federației în perioada dintre ședințele în plen ale Consiliului Republican al Federației.
 • Este constituit din președintele și vicepreședintele Federației, președinții organizațiilor sindicale teritoriale din municipiile Chișinău și Bălți, 7 lideri ai organizațiilor sindicale primare și ai asociațiilor republicane – membre ale Sindicatului, 6 lideri ai organizațiilor sindicale din alte unități administrativ-teritoriale, președinții organizațiilor de tineret și femei din cadrul Federației, Asociaţiei sindicale a farmaciştilor şi Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova.
 • Se convoacă în ședințe o dată în 2 luni sau la necesitate; în mod extraordinar, prin decizia președintelui, iar în lipsa lui, a vicepreședintelui; la propunerea a cel puțin 1/3 din membrii Biroului Executiv al Federației. Ședințele Biroului Executiv sunt deliberative în prezența a 2/3 din membrii săi și adoptă hotărâri cu majoritatea simplă de voturi.

 

Art. 54. Atribuțiile Biroului Executiv:

 • Reprezintă Federația în relațiile cu organele administrației de stat, patronat, organele de justiție și alte organisme de nivel național și internațional.
 • Convoacă Consiliul Republican, anunțând cel târziu cu o lună, despre data ședinței în plen.
 • Asigură realizarea hotărârilor Congresului, Consiliului Republican, precum și a propriilor hotărâri.
 • Coordonează activitatea organizațiilor afiliate la Federație, le acordă ajutor metodic, consultativ și practic.
 • Elaborează Regulamentele de organizare și funcționare a Federației.
 • Desemnează reprezentanții Federației în comisia ramurală pentru consultări și negocieri colective.
 • Adoptă hotărârea privind încheierea Convenției colective nivel de ramură și semnarea acesteia de către președintele Federației. Monitorizează realizarea prevederilor Convenției.
 • La propunerea președintelui Federației, aprobă structura aparatului Biroului Executiv al Federației, aprobă fișa de post și confirmă în funcții specialiștii.
 • Adoptă hotărâri privind stimularea materială și morală a membrilor de sindicat, a activului și lucrătorilor sindicali.
 • Stabilește principiile de salarizare a specialiștilor aparatului Biroului Executiv al Federației, a personalului de conducere și a specialiștilor organizațiilor membre ale Federației.
 • Administrează activitatea financiară, mijloacele bănești ale Federației.
 • Gestionează activitatea educațională și de informare. Editează publicații periodice despre activitatea sindicală.
 • Reprezintă și apără interesele organizațiilor afiliate în relațiile acestora cu organele de stat, administrația unităților și cu alte organisme.
 • Examinează și avizează proiectele actelor legislative și normative care vizează ramura sănătății și interesele social-economice ale salariaților.
 • Analizează activitatea organizațiilor sindicale, membre ale Federației, nivelul achitării de către organizațiile primare și centrele sindicale teritoriale a cotizațiilor de membru al sindicatului și ia decizii de rigoare.
 • Monitorizează respectarea drepturilor sindicale și a legislației muncii în organizațiile din ramură, iar în cazurile de încălcare a lor, întreprinde măsurile de rigoare la nivel național și internațional.
 • Hotărăște afilierea organizațiilor sindicale la Federație.
 • Îndeplinește și alte funcții delegate de Congres și Consiliul Republican.

Art. 55. Președintele Federației

 • Președintele Federației este ales în funcție de către Congres pe o durată de cinci ani.
 • Pentru funcția de președinte al Federației pot candida cetățenii Republicii Moldova care posedă limba de stat, sunt membri de sindicat și au activat în organele elective sindicale cel puțin 5 ani.
 • Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegerea președintelui.
 • În cazul în care la funcția de președinte candidează mai mulți concurenți și nici unul dintre ei nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, cu condiția că numărul acestora este mai mare decât numărul voturilor exprimate împotriva candidatului.
 • În caz de paritate de voturi se organizează alegeri repetate cu alți candidați.

Art. 56. Atribuțiile președintelui Federației

 • Coordonează activitatea organizațiilor sindicale, membre ale Federației. Convoacă în ședințe, conduce și coordonează activitatea Biroului Executiv, Consiliului Republican, a specialiștilor aparatului Biroului Executiv al Federației.
 • Face declarații, adresări și apeluri în numele Federației.
 • Reprezintă Federația la nivel local și internațional.
 • Semnează Convenția colectivă (nivel de ramură).
 • Prezidează ședințele organelor de conducere ale Federației.
 • Emite dispoziții, semnează hotărârile Congresului, Consiliului, Biroului Executiv, alte acte interne.
 • Administrează patrimoniul și mijloacele bănești în limita împuternicirilor, acordate de Biroul Executiv.
 • Încheie contracte individuale de muncă cu salariații aparatului Federației, legalizând angajarea prin dispoziție, eliberează din funcții salariații aparatului Federației conform prevederilor legislației în vigoare.
 • Dispune de vot decisiv în cazul parității de voturi la adoptarea hotărârilor Consiliului, Biroului Executiv.
 • Ia hotărâri ce țin de competența exclusivă a organelor sindicale elective.
 • Îndeplinește orice alte funcții care nu contravin prezentului Statut.

Art. 57. Vicepreședintele Federației

 • Vicepreședintele Federației este ales la propunerea președintelui de către Congres pe o durată de cinci ani.
 • Pentru funcția de vicepreședinte al Federației pot candida membrii de sindicat care au activat în organele elective sindicale cel puțin 5 ani.
 • Este declarat ales candidatul, dacă a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegerea vicepreședintelui.
 • În cazul în care candidatul la funcția de vicepreședinte nu a întrunit cel puțin jumătate plus unu din voturile delegaților care au participat la alegeri, se organizează alegeri repetate cu un alt candidat.

Art. 58. Atribuțiile vicepreședintelui Federației

 • Organizează realizarea și controlul îndeplinirii hotărârilor, rezoluțiilor Congresului, Consiliului Republican și a Biroului Executiv.
 • Coordonează activitatea subdiviziunilor aparatului Biroului Executiv.
 • Coordonează realizarea politicilor sindicale, a programelor în domeniu.
 • Supraveghează activitățile de solidaritate ale Federației.
 • La cererea președintelui sau a organelor elective a Federației, îl prezintă în relațiile cu autoritățile publice, organele de drept, cu organele naționale și internaționale.
 • În lipsa justificată a președintelui Federației, exercită atribuțiile președintelui, alte împuterniciri delegate de Biroul Executiv.

 

CAPITOLUL V

COMISIILE DE CENZORI

 

Art. 59.

Comisiile de cenzori din organizațiile sindicale de toate nivelurile sunt organe de control a corectitudinii îndeplinirii prevederilor Statutului și Regulamentelor Federației.

Art. 60.

Comisia de cenzori se alege de către adunarea generală/conferință, Congres, pe perioada de activitate a organelor sindicale respective, în componența stabilită de acestea.

Art. 61.

 • Comisia de cenzori activează conform prevederilor prezentului Statut, hotărârilor organelor sindicale respective și Regulamentului propriu, adoptat de
 • Hotărârile Comisiei de cenzori, adoptate în limitele competențelor sale, sunt obligatorii pentru organele sindicale executive.
 • Este independentă și își dă darea de seamă exclusiv în fața organului sindical de care a fost aleasă.
 • Cheltuielile pentru activitatea Comisiei de cenzori sunt suportate de organizația sindicală în care a fost aleasă.

Art. 62.

Comisia de cenzori alege, din membrii săi, președintele și vicepreședintele comisiei. Membrii Comisiei de cenzori au dreptul să participe la ședințele organelor sindicale respective cu dreptul de vot consultativ.

Art. 63.

Comisia de cenzori a Federației este în drept să verifice activitatea financiară și economică a organizațiilor sindicale de toate nivelurile.

Art. 64.

Divergențele posibile între comisia de cenzori și organul sindical verificat se soluționează de către organele sindicale ierarhic superioare sau de către adunarea, conferința, Consiliul Republican al Federației.

 

CAPITOLUL VI

PATRIMONIUL ȘI MIJLOACELE FINANCIARE ALE FEDERAȚIEI

 

Art. 65.

Dreptul de a dispune de patrimoniu și mijloace financiare aparține organizației sindicale respective.

Art. 66.

 • Fondurile bănești ale Federației și organizațiilor membre se constituie din cotizațiile sindicale lunare, donațiile din partea unor persoane fizice și juridice, veniturile provenite din activitatea economică a Federației și din alte surse legale.
 • Acumularea cotizațiilor sindicale lunare are ca scop asigurarea financiară a activității organizațiilor sindicale de toate nivelurile, prevăzute de Statut și Programele de activitate respective.

Art. 67.

 • Cotizația sindicală lunară constituie 1% din venitul total al salariatului membru de sindicat, bursă, pensie, alte venituri, inclusiv din salariul pentru munca prin cumul, salariul de rezident și se achită lunar.
 • Încasarea cotizației sindicale lunare poate fi efectuată centralizat prin contabilitatea unității, cu acordul membrului de sindicat, fiind transferată pe conturile organizației sindicale respective.
 • În cazul încetării calității de membru de sindicat cotizațiile achitate nu se restituie.

Art. 68.

Organizațiile sindicale primare transferă pe contul curent al Federației 40% din suma totală a cotizațiilor sindicale lunare, din care 30% sunt folosite pentru asigurarea financiară a activității Sindicatului, 5% – pentru realizarea programelor „Educație sindicală și informație” și 5% – în „Fondul republican de ajutor reciproc și solidaritate”.

Art. 69.

Organizațiile sindicale primare, teritoriale, ale asociațiilor dispun de 60 % din suma totală a cotizațiilor sindicale lunare. Modalitatea de folosire a cotizațiilor se stabilește de către organele sindicale elective ale acestor organizații.

Art. 70.

Se interzice folosirea mijloacelor financiare sau a patrimoniului Federației pentru finanțarea partidelor politice sau a candidaților la vreo funcție în autoritățile publice, precum și în alte scopuri ce nu sunt prevăzute de prezentul Statut.

Art. 71.

 • Activitatea financiară a Federației, desfășurată în conformitate cu Statutul, nu este supusă controlului de către autorități, cu excepția activității de întreprinzător.
 • Activitatea financiară a Federației privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat este controlată de stat în modul prevăzut de legislație. Astfel, Federația este obligată să prezinte Casei Naționale de Asigurări Sociale, în termenii stabiliți, rapoarte privind utilizarea acestor mijloace.

 

CAPITOLUL VII
DISPOZIȚII FINALE

 

Art. 72.

Mandatele organelor elective și comisiilor de cenzori ale organizațiilor sindicale de toate nivelurile expiră o dată cu perioada pentru care acestea au fost alese.

Art. 73.

Retragerea mandatului organelor elective de conducere, Comisiei de cenzori o face adunarea/ conferința/Congresul organizațiilor sindicale respective.

Art. 74. Revocarea președintelui sau a vicepreședintelui organizației sindicale

În caz de demisie din propria inițiativă, schimbarea locului de muncă, nerespectarea Statutului, săvârșirea unor fapte care prin efectivul lor pot prejudicia interesele și imaginea Federației, președintele sau vicepreședintele poate fi revocat din funcție până la expirarea mandatului de către adunare/conferință/Congres.

Art. 75.

In cazul imposibilităţii desfăşurării Congresului/conferinţei/adunării în perioada situaţiilor excepţionale legate de declararea stării de urgenţă, de asediu şi de război sau de declararea stării de urgenţă în sănătate publică, desfăşurarea acestuia/acesteia se amână până la încetarea stării excepţionale, declarată de autoritatea competentă de gestionarea stării respective. Totodată, în acest caz, valabilitatea mandatelor organelor de conducere (preşedinte, vicepreşedinte, membrii delegaţi la Congres/Conferinţă/adunare) se prelungeşte până la data Congresului/conferinţei/adunării, desfăşurat/desfășurată după încetarea situaţiei excepţionale, declarată de autoritatea competentă de gestionarea stării respective.

Art. 76.

Modul de desfășurare a adunărilor, conferințelor, Congresului se stabilește prin Regulamentul respectiv aprobat de Biroul Executiv al Federației.

Art. 77.

Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării de către Congres.

Informații utile