Organizația de femei

C O M P O N E N Ț A

nominală a Consiliului Organizației de Femei

din cadrul Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova

1. Istrati Veronica Președinte
2. Capațîna Viorica Vicepreședinte
3. Chihai Natalia Federația Sindicală „Sănătatea”
4. Cazacu Ana Federația Sindicală „Sănătatea”
5. Melniciuc Valentina Briceni, Centrul de Sănătate
6. Chiriac Larisa Cahul, Centrul de Sănătate
7. Triboi Irina Călărași, Spitalul Raional
8. Vartic Silvia Căușeni, Centrul de Sănătate
9. Topor Maria Cimișlia, Centrul de Sănătate
10. Bradu Diana Anenii Noi, Spitalul Raional
11. Ilieva Elena Basarabeasca, Centrul de Sănătate
12. Moroșan Liliana Drochia, Centrul de Sănătate
13. Topchin Dina Dubăsari, Centrul de Sănătate
14. Sorocan Ecaterina Edineț, Centrul de Sănătate
15. Covali Natalia Fălești, Centrul de Sănătate
16. Barbăroș Valentina Florești, Centrul de Sănătate
17. Slepțov Liliana Glodeni, Spitalul Raional
18. Basoc Ana Nisporeni, Spitalul Raional
19. Panuța Tatiana Orhei, Spitalul de Psihiatrie
20. Povorozniuc Irina Râșcani, Centrul de Sănătate
21. Carp Corina Rezina, Centrul Medicilor de Familie
22. Brașovschi Lucia Sângerei, Centrul de Sănătate
23. Munteanu Olesea Strășeni, Spitalul Raional
24. Braguța Sofia Taraclia, Spitalul Raional
25. Grăjdeanu Larisa Telenești, Spitalul Raional
26. Bulgaru-Mironiuc Lucia Ungheni, Spitalul Raional
27. Ralinscaia Marina Vulcănești, Spitalul Raional
28. Bleandur Lidia Agenția Națională pentru Sănătate Publică
29. Lungu Tatiana Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
30. Emilian Rodica Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie „Raisa Pacalo”
31. Munteanu Raisa Centrul de Medicină Legală
32. Timirgaz Violeta Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă
33. Truhin Victoria Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
34. Candu Viorica Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
35. Postu Laura Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
36. Arvinte Maria Centrul Republican de Reabilitare Pentru Copii
37. Gurschi Livia Clinica de Medicină Estetică „SANCOS”
  38. Lupu Lilia Clinica Universitară de Asistență Medicală Primară
  39. Gorea Stella Bălți, Consiliul Municipal
  40. Dabija Valeria Institutul de Cardiologie
  41. Moisei Viorica Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
  42. Pintiac Olga Institutul de Medicină Urgentă
  43. Druță Aliona Institutul de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman”
  44. Teslev Lilia Institutul Mamei și Copilului
  45. Stratan Valentina Institutul Oncologic
  46. Noroc Diana Ministerul Sănătății
  47. Andronic Zinaida Policlinica de Stat
  48. Savelieva Olga Policlinica Stomatologică Republicană
  49. Cotos Viorica Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”
  50. Pădure Tamara Spitalul Clinic de Psihiatrie
  51. Sali Vera Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
  52. Nițuleac Galina Spitalul de Stat
  53. Clipi Olga Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

R E G U L A M E N T U L

Consiliului Organizației de Femei

din cadrul Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Statutului Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova   şi determină scopul, obiectivele, modul de constituire şi activitate a Consiliului Organizației de Femei din cadrul Sindicatului „Sănătatea”  (în continuare „Consiliul”).

1.2. Consiliul se constituie prin hotărârea Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”, în conformitate cu prevederile articolului 63 (aliniatul 4) al Statutului Sindicatului „Sănătatea”.

1.3. Consiliul se conduce în activitatea sa de prevederile legislaţiei Republicii Moldova, statutul, hotărârile organelor de conducere ale Sindicatului „Sănătatea” şi de prezentul Regulament.

II. Scopul şi sarcinile Consiliului

2.1. Consiliul are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor membre de sindicat.

2.2. Atribuţiile Consiliului sunt următoarele:

2.2.1. Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizând protecţia drepturilor femeilor, ocrotirea sănătăţii, crearea condiţiilor de muncă inofensive, stabilirea garanţiilor sociale ale femeilor angajate la întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de forma lor de proprietate;

2.2.2. Elaborarea propunerilor în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniul promovării egalităţii şanselor între femei şi bărbaţi, legislaţiei muncii şi altor acte normative privind respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor membre de sindicat;

2.2.3. Participarea activă la realizarea politicilor sindicale şi a prevederilor hotărârilor organelor de conducere ale Sindicatului „Sănătatea”;

2.2.4. Susținerea unității de acțiuni ale organizațiilor sindicale membre ale în vederea promovării valorilor și comportamentului non-discriminatoriu bazat pe parteneriat între membrii de sindicat;

2.2.5. Încurajarea participării femeilor în cadrul dialogului social și promovarea acestora în funcții decizionale ale structurilor sindicale de toate nivelurile;

2.2.6. Aplicarea instrumentelor sindicale pentru ameliorarea situaţiei femeilor în societate, colaborarea lor cu structurile societăţii civile din ţară şi de peste hotare care urmăresc aceleaşi scopuri;

2.2.7. Colaborarea cu structurile statale şi ONG-uri privind consolidarea eforturilor în procesul de prevenire şi diminuare a fenomenului discriminării de gen în toate domeniile, inclusiv pe piaţa muncii;

2.2.8. Organizarea activităţilor de informare și motivare a femeilor neorganizate de a se încadra în sindicate în instituțiile medicale, de învățământ și farmaceutice private;

2.2.9. Elaborarea și implementarea unor programe de instruire sindicală a diverselor categorii de sindicaliști privind promovarea egalității de gen în societate, inclusiv în sindicate;

2.2.10. Participarea activă la implementarea proiectelor, diverselor activități, inclusiv sindicale, la nivel naţional şi internaţional ce ţin de consolidarea mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.

III. Structura organizatorică a Consiliului

3.1. Consiliul include președinți și activiști sindicali ai organizațiilor sindicale membre ale Sindicatului „Sănătatea”.

3.2. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin hotărârea Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.

3.3. Preşedintele și vicepreședintele Consiliului se aleg de Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” pe o perioadă  de 5 ani. Sunt aleși candidatul care au întrunit, cel puțin, jumătate plus unu din voturile membrilor Biroului Executiv.

3.4. În caz de demisie sau schimbare a locului de muncă a preşedintelui Consiliului, funcţia acestuia este preluată de vicepreşedintă cu toate împuternicirile până la alegerea  unui alt preşedinte.

3.5. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt efectuate de un colaborator al aparatului Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.

IV.  Modul de activitate al Consiliului

4.1. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Planul adoptat de Consiliu. Activitatea Consiliului se bazează pe principiile democraţiei şi transparenţei, a discuţiilor libere şi deschise. Toţi membrii Consiliului au drepturi egale.

4.2. Şedinţele Consiliului se desfăşoară după necesități, dar nu mai rar decât o dată în semestru, și se consideră deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din membrii desemnați.

4.3. Deciziile Consiliului se aprobă cu vot deschis cu majoritatea voturilor membrelor Consiliului prezenți la şedinţă.

4.4. Preşedintele Consiliului:

a) coordonează activitatea Consiliului şi prezintă, la necesitate, deciziile acestuia Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”;

b) reprezintă Consiliul în relațiile cu centrele sindicale naționale și internaționale, autoritățile publice, organizațiile nonguvernamentale și alte persoane juridice și fizice;

c) stabileşte data, locul desfăşurării şi proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului;

d) prezidează şedinţele Consiliul;

e) coordonează activitatea privind pregătirea proiectelor de documente şi a materialelor pentru şedinţele Consiliului;

f) întreprinde măsurile necesare în vederea realizării deciziilor Consiliului;

g) informează membrii despre realizarea deciziilor Consiliului;

h) semnează deciziile Consiliului;

i) prezintă anual Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” raportul despre activitatea Consiliului.

4.5. Vicepreşedintele Consiliului – exercită împuterniciri delegate de preşedintele Consiliului, precum şi funcţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

4.6. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai structurilor sindicale, organizaţiilor nonguvernamentale, specialişti şi experţi în domeniu.

4.7. Consiliul prezentă sistematic informaţii despre activitatea sa pentru a fi publicate pe pagina web a Sindicatului „Sănătatea”, în buletinul informativ „Curierul Sanitas”, în săptămânalul „Vocea Poporului” şi în alte surse mass-media.

4.8. Preşedintele şi membrii Consiliul activează pe baze obşteşti.

4.9. Activităţile Consiliului sunt finanţate din bugetul sindical al Sindicatului „Sănătatea”, mijloacele financiare acumulate din donaţii, sponsorizări şi alte surse legale de finanţare.

V. Dispoziţii finale

5.1. Consiliul îşi încetează activitatea în temeiul hotărârii Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.

5.2. Prezentul Regulament a fost adoptat la ședința Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din 27 februarie 2015.

Informații utile