Informație generală

Fedrația Sindicală „Sănătatea” din Moldova este o asociaţie benevolă, necomercială a organizaţiilor şi asociaţiilor sindicale ale lucrătorilor din ramura ocrotirii sănătăţii, constituită prin voinţa exclusivă a membrilor săi.

Sindicatul, în activitatea sa, este independent faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, partidele politice, asociaţiile obşteşti, angajatori şi asociaţiile acestora, nu este supus controlului lor şi nu li se subordonează. Relaţiile Sindicatului cu acestea sunt bazate pe principii de parteneriat, dialog social şi egalitate, conlucrare constructivă întru realizarea scopurilor statutare.

Sindicatul îşi desfăşoară activitatea în baza Statutului, Programului de activitate, a Constituţiei, Legii sindicatelor şi Codului Muncii, a altor acte normative naţionale şi internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Principiile fundamentale de organizare şi funcţionare a Sindicatului sunt: unitatea de acţiuni, solidaritatea, democraţia, independenţa, transparenţa, libertatea de expresie şi respectarea opiniilor, alegerile democratice ale organelor elective.

In dependenţă de situaţia social-economică din republică, Consiliul Republican al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova periodic îşi actualizează strategiile şi obiectivele sale de activitate. Realizarea lor cu succes este posibilă graţie unui sindicat unit, independent şi consolidat, activitatea căruia este bazată pe principii democratice şi dialog social.

Sindicatul are următoarele obiective prioritare: ASIGURAREA unităţii şi solidarităţii membrilor Sindicatului întru apărarea drepturilor şi intereselor de muncă, profesionale, economice şi sociale ale membrilor de sindicat; REPREZENTAREA intereselor membrilor de sindicat în relaţiile cu angajatorii, administraţia publică locală şi centrală, organizaţiile sindicale naţionale şi internaţionale; DEZVOLTAREA parteneriatului social şi respectarea principiilor lui; ÎNCHEIEREA convenţiilor şi contractelor colective de muncă în organizaţiile membre de toate nivelurile şi realizarea prevederilor lor; PARTICIPAREA la elaborarea şi realizarea actelor normative ce ţin de interesele de muncă, profesionale, economice şi sociale ale salariaţilor; ACORDAREA asistenţei juridice gratuite membrilor de sindicat în reglementarea raporturilor de muncă şi sociale; REPUNEREA în drepturi a membrilor de sindicat în toate cazurile în care se constată că acestea au fost încălcate; EFECTUAREA controlului obştesc asupra respectării legislaţiei muncii; PROTECŢIA salariului, burselor, indemnizaţiilor şi altor venituri; PROMOVAREA democraţiei şi echităţii sociale; ASIGURAREA respectării drepturilor sindicale; COLABORAREA la nivel naţional şi internaţional cu organizaţiile sindicale devotate principiilor sindicalismului autentic: independenţă, democraţie, solidaritate; INSTRUIREA şi INFORMAREA membrilor de sindicat.

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova este membru cu drepturi depline al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), Internaţionalei Serviciilor Publice (PSI) şi Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor Lucrătorilor din ocrotirea Sănătăţii.

Informații utile