APEL către Angajatorii şi Liderii de sindicat din ocrotirea sănătăţii

13/04/2020
APEL  către Angajatorii şi Liderii de sindicat din ocrotirea sănătăţii

Unul din principiile de bază ale reglementării raporturilor de muncă şi ale altor raporturi legate nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului internaţional şi din cele ale Constituţiei Republicii Moldova este asigurarea dreptului sindicatelor de a exercita controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii (art.5 lit. p) din Codul muncii).

Ghidându-ne de principiul menţionat, venim cu apelul către toţi Angajatorii şi Liderii de sindicat din instituţiile medico-sanitare de a realiza principiul de asigurare a dreptului fiecărui salariat la condiţii echitabile de muncă, inclusiv la condiţii de muncă care corespund cerinţelor securităţii şi sănătăţii în muncă, şi a dreptului la odihnă, inclusiv la reglementarea timpului de muncă, a pauzelor de odihnă zilnice, a zilelor de repaus (art.5 lit. d) din Codul muncii).

Unul din drepturile salariatului este asigurarea unui loc de muncă, în condiţiile prevăzute de standardele de stat privind organizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă şi de convenţiile colective (art.9 alin.(1) lit. c) din Codul muncii), inclusiv, la informarea deplină şi veridică privind condiţiile de activitate.

Salariaţii nu pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin Codul muncii. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau limitarea acestora este nulă (art.9 alin. (1¹) din Codul muncii).

Totodată, fiecare Angajator este obligat să asigure salariaţilor condiţiile de muncă corespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă (art.10 alin.(2) lit. e) din Codul muncii), inclusiv, să informeze şi să consulte salariaţii referitor la situaţia economică a unităţii, la securitatea şi sănătatea în muncă şi la alte chestiuni ce ţin de funcţionarea unităţii, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

 

Atragem atenţia părţilor contractului individual de muncă că, în caz de condiţii de muncă nesatisfăcătoare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, salariatul poate cere suspendarea contractului individual de muncă (art. 78 alin.(1) lit. c) din Codul muncii).

Direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:

– asigurarea priorităţii vieţii, integrităţii fizice şi sănătăţii salariaţilor;

– apărarea intereselor legitime ale salariaţilor care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi ale membrilor familiilor lor, prin asigurarea socială obligatorie a salariaţilor contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

– propagarea experienţei avansate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– pregătirea şi instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

– contribuirea la crearea condiţiilor de muncă nepericuloase, la elaborarea şi utilizarea tehnicii şi a tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă a salariaţilor;

– reglementarea asigurării salariaţilor cu echipament de protecţie individuală şi colectivă, cu încăperi şi instalaţii sanitar-sociale, cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului.

Reieşind din prevederile art.386 din Codul muncii, organele sindicale au dreptul să efectueze controlul asupra respectării de către Angajatori şi reprezentanţii lor a legislaţiei muncii şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii la toate unităţile, indiferent de subordonarea departamentală sau apartenenţa ramurală.

Stimaţi colegi,

 

În scopul efectuării controlului asupra respectării legislaţiei muncii şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, sindicatele sunt în drept:

– să viziteze şi să inspecteze nestingherit unităţile şi subdiviziunile acestora unde activează membrii de sindicat, pentru a determina corespunderea condiţiilor de muncă normelor de securitate şi sănătate în muncă, şi să prezinte angajatorului propuneri executorii, cu indicarea căilor posibile de eliminare a neajunsurilor depistate;

– să efectueze, în mod independent, expertiza condiţiilor de muncă şi a asigurării securităţii la locurile de muncă, etc.

Având în vedere riscul profesional sporit în care activează lucrătorii ocrotirii sănătăţii, Biroul Executiv al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova, apelează repetat către Angajatorii, Liderii şi activul sindical pentru a atrage o atenţie deosebită condiţiilor de muncă şi a depune eforturi majore pentru asigurarea cu mijloace de protecţie individuală şi colectivă a salariaţilor din toate instituţiile medico-sanitare.

Solicităm informarea veridică a Biroul Executiv despre situaţiile care pun în pericol sănătatea sau viaţa lucrătorilor din sistemul de sănătate.

Cu respect,

Biroul Executiv al Federaţiei Sindicale „Sănătatea” din Moldova

 

 

 

Informații utile