RĂSPUNSUL AUTORITĂȚILOR LA CELE ȘASE REVENDICĂRI ÎNAINTATE DE FEDERAȚIA SINDICALĂ “SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

20/06/2023
RĂSPUNSUL AUTORITĂȚILOR LA CELE ȘASE REVENDICĂRI ÎNAINTATE DE FEDERAȚIA SINDICALĂ “SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

Reprezentanții Ministerului Sănătății (MS), Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS) și Inspecției Financiare au venit cu un răspuns la revendicările înaintate de Federația Sindicală “Sănătatea” (FSSM).

În acest context, vă prezentăm o informație succintă despre răspunsurile autorităților de stat privind revendicările FSSM, înaintate în urma celor propuse în cadrul ședinței Consiliului Republican din 7 aprilie 2023.

RĂSPUNS LA REVENDICAREA NR. 1:

Implementarea unor creșteri salariale reale și stabilirea unor salarii echitabile și decente prin prisma importanței muncii profesiilor din domeniul medical.

La această solicitare, Ministerul Sănătății (prin demersul nr.16/1569 din 05.05.2023) ne-a comunicat că MS la moment este în proces de analiză a situației privind retribuirea muncii lucrătorilor medicali și identificarea mijloacelor financiare suplimentare pentru majorarea salariilor acestora, cu ulterioara elaborare a modificărilor propuse în HG nr.837/2016.

Reamintim că FSSM a cerut:

a) Revizuirea grilelor salariale în vederea stabilirii salariilor de funcție în raport cu gradul de risc pentru fiecare specialitate aparte și revederea salariilor pentru cadrele medicale care activează în sfera de ionizare (radiologie) similar cu personalul medical din serviciul medicinei nucleare; ajustarea salariilor medicilor din subdiviziunile de primiri urgențe (DMU/UPU); stabilirea în mod diferențiat a salariilor pentru asistentele medicale reieșind din specificul de activitate, similar medicilor);

b) Revederea posibilității de reincludere în structura salariului personalului din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în SAOAM a plății suplimentare pentru deținerea categoriei de calificare pentru personalul medical și farmaceutic, similar personalului medical și farmaceutic care activează în instituțiile medicale finanțate de la bugetul de stat;

c) Reincluderea plății premiului pentru rezultatele activității curente, similar cu prevederea din sistemul de salarizare pentru sectorul bugetar.

Pe de altă parte, MS ne-a comunicat că a fost elaborat și remis Ministerului Finanțelor spre coordonare proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare, prin care se propune majorarea nivelului de salarizare al personalului medical din cadrul Centrului de Medicină Legală (CML).

Menționăm că FSSM a solicitat majorarea salariilor pentru medicii experți judiciari, în contextul în care CML se confruntă cu un deficit drastic de cadre, care se accentuează din cauza salariilor mici și neatractivității locului de muncă, un medic expert judiciar actualmente având un salariu de funcție de 8740 lei, comparativ cu un medic terapeut din unitățile medicale de nivel republican din sistemul bugetar, care are un salariu de 9500 lei, în timp ce salariile lunare a medicilor din sistemul asigurărilor obligatorii pornesc de la 10850 lei.

La ultimele discuții și dezbateri pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, aceștia ne-au asigurat că există un proiect definitivat cu privire la majorarea salariilor pentru medicii experți judiciari, care urmează să fie aprobat și implementat.

RĂSPUNS LA REVENDICAREA NR. 2:

Revizuirea formulei de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către FAOAM pentru acele 13 categorii de persoane neangajate asigurate de Guvern.

Ministerul Sănătății (prin demersul nr.16/1569 din 05.05.2023) ne-a comunicat că în proiectul Strategiei Naționale ”Sănătatea 2030” este inclusă ca o direcție prioritară de acțiune Revizuirea formulei de calcul a transferurilor de la bugetul de stat către FAOAM pentru categoriile de persoane asigurate de Guvern, având ca obiectiv asigurarea protecției financiare echitabile a cetățenilor și a durabilității sistemului de sănătate, astfel încât Guvernul să asigure sursele financiare necesare pentru acele circa 63% de persoane asigurate de stat în SAOAM.

RĂSPUNS LA REVENDICAREA NR. 3:

Revizuirea și ajustarea categoriilor de persoane fizice care sunt obligate să achite prima de asigurare în sumă fixă și care beneficiază de reduceri la costul primei.

Prin același demers Ministerul Sănătății ne-a informat că de aceste propuneri se va ține cont în procesul elaborării Legii FAOAM pe anul 2024.

Totodată, în mod neoficial și reprezentanții CNAM ne-au confirmat că se prevăd modificări în acest sens pentru anul 2024 și urmează să se ajusteze lista celor care beneficiază de reduceri la prima de AOAM în sumă fixă, astfel încât să se elimine acel tratament discriminatoriu față de persoanele angajate în contextul stabilirii unei echități sociale.

RĂSPUNS LA REVENDICAREA NR. 4: 

Ajustarea cadrului legal al funcționării sistemului public de pensii astfel încât perioada de internatură, secundariat clinic și rezidențiat al medicilor să fie incluse în stagiul de cotizare necesar acordării pensiei anticipate pentru carieră lungă (având în vedere că pentru perioadele menționate asigurații au achitat contribuții de asigurări sociale de stat).

Referitor la aceasta Ministerul Muncii si Protecției Sociale (prin demersul nr.07/1610 din 10.05.2023) a comunicat Federației că temei legitim pentru includerea acestor perioade în stagiul de cotizare la stabilirea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă – nu este. MMPS invocă că perioada de internatură și de rezidențiat sunt perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare.

Cu regret, constatăm că nici până la acest moment reprezentanții acestui minister nu au înțeles că, în conformitate cu legislația actuală perioadele necontributive sunt exclusiv acele perioade în care persoana nu este supusă asigurărilor sociale. Or, pentru perioada de internatură și perioada de rezidențiat (din 2014) persoanele în cauză au achitat acele cotizații la fondul asigurărilor sociale.

Acest aspect a fost discutat, în timpul unor ședințe de lucru comune ale Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), la care au participat și reprezentanții FSSM. Îmbucurător este faptul că reprezentanții CNAS au înțeles esența problemei respective și au manifestat o deschidere pentru rezolvarea acestei probleme și au propus ca împreună cu sindicatele să elaboreze un proiect de modificare a legislației cu privire la pensiile sociale, care va fi prezentat MMPS.

RĂSPUNS LA REVENDICAREA NR. 5: 

Responsabilizarea și informarea organelor Statului abilitate cu funcții de control despre acțiunea Convențiilor colective de ramură și despre acțiunea contractelor colective de muncă și atenționarea acestora despre necesitatea respectării prevederilor acestor acte juridice în conformitate cu legislația în vigoare, respectând principiile parteneriatului social.

Cu referire la aceasta, Inspecția Financiară a expediat un demers  (nr.25-12-10/1055A din 05.05.2023) în adresa Federației prin care și-a expus opinia că Revendicările noastre excedă competențele funcționale ale Inspecției Financiare întrucât aceasta nu este un organ de conducere al RM și misiunea Inspecției constă în protecția intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea controlului financiar centralizat al Ministerului Finanțelor prin conformitatea cu legislația operațiunilor și tranzițiilor ce țin de gestionarea resurselor bugetului de public național și patrimonialului public.

Or, de facto, prin Revendicări noi am solicitat absolut altceva – de a respecta prevederile Convenției colective și a contractelor colective de muncă. Prin acest răspuns, Inspecția Financiară s-a eschivat de a-și asuma responsabilitatea pentru faptul că interpretează în mod greșit și regulat  garanțiile și drepturile suplimentare stabilite pentru membrii de sindicat (aceeași solicitare FSSM a înaintat-o și în decembrie 2022).

RĂSPUNS LA REVENDICAREA NR. 6: 

Reluarea activității și funcționalității comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective.

La ședința Comisie Naționale de consultări și negocieri colective (CNCNC) din 5 mai 2023 a fost abordată chestiunea privind relansarea activității comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură.

Astfel, s-a convenit de a îndemna partenerii sociali la nivel de ramură să relanseze și/sau să inițieze crearea comisiilor respective în ramură.

Referitor la această revendicare Ministerul Sănătății ne-a informat că va fi reluată activitatea acesteia, în cadrul căreia vor fi consultate proiectele de acte normative privind salarizarea personalului din domeniul sănătății.

FSSM salută decizia aprobată la nivel național de a relansa activitatea Comisiilor de ramură pentru consultări și negocieri colective, care ar oferi transparență în consultarea unor proiecte de interes social, pe de o parte, și obținerea unor rezultate durabile, în condiții legale, dobândite în urma consultărilor și negocierilor constrictive, pe de altă parte.

Cu titlu informativ am dori să menționăm că, prin demersul nr.07/1610 din 10.05.2023 Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne-a comunicat că, pe parcursul anului 2022 nu au fost încheiate Convenții colective de muncă la nivelul unei anumite ramuri. Or, acest lucru nu este adevărat, întrucât, în domeniul ocrotirii sănătății, la 18 iulie 2022 a fost încheiată și semnată Convenția colectivă (nivel de ramură) pe anii 2022–2025.

De menționat este că, prin demersul nr.03-02/453 din 06.09.2022, în temeiul prevederilor art.38 alin.(2) din Codul muncii al Republicii Moldova, FSSM în calitate de Parte semnatară, a informat și a remis MMPS un exemplar al Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2022-2025.

Suplimentar, în contextul pct.1.9. din Acordul de colaborare nr.4 semnat la data de 15 iulie 2021 între Inspectoratul de Stat al Muncii și CNSM, Federația (în calitate de membru al Confederației) a informat Inspectoratul de Stat al Muncii (prin demersul nr.05/451 din 06.09.2022) despre semnarea și punerea în aplicare a Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2022-2025 și despre data de la care își produce efectele aceasta.

În acest context, intenționăm să venim în adresa Ministerului Sănătății cu un demers oficial în care să solicităm spre dezbatere în cadrul comisei ramurale a mai multor subiecte cum ar fi: probleme privind salarizarea lucrătorilor din domeniul medical; aspectul privind reprezentantul colectivului desemnat în componența Consiliului administrativ din instituțiile spitalicești; dezbaterea subiectului privind includerea perioadelor de internatură și rezidențiat în stajul de cotizare necesar pentru a beneficia de pensia anticipată pentru carieră lungă etc.

Răspunsurile complete parvenite de la autoritățile de stat privind revendicările FSSM le puteți vizualiza aici:

  1. Răspuns Ministerul Sănătății
  2. Răspuns Ministerul Muncii și Protecției Sociale
  3. Răspuns Inspecția Financiară

Informații utile