mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Regulamentul Organizației de Femei

R E G U L A M E N T U L

Consiliului Organizației de Femei

din cadrul Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova

I. Dispoziţii generale

1.1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Statutului Sindicatului „Sănătatea” din Republica Moldova   şi determină scopul, obiectivele, modul de constituire şi activitate a Consiliului Organizației de Femei din cadrul Sindicatului „Sănătatea”  (în continuare „Consiliul”).

1.2. Consiliul se constituie prin hotărârea Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”, în conformitate cu prevederile articolului 63 (aliniatul 4) al Statutului Sindicatului „Sănătatea”.

1.3. Consiliul se conduce în activitatea sa de prevederile legislaţiei Republicii Moldova, statutul, hotărârile organelor de conducere ale Sindicatului „Sănătatea” şi de prezentul Regulament.

II. Scopul şi sarcinile Consiliului

2.1. Consiliul are drept scop protejarea drepturilor profesionale, economice şi sociale ale femeilor membre de sindicat.

2.2. Atribuţiile Consiliului sunt următoarele:

2.2.1. Monitorizarea respectării legislaţiei în vigoare vizând protecţia drepturilor femeilor, ocrotirea sănătăţii, crearea condiţiilor de muncă inofensive, stabilirea garanţiilor sociale ale femeilor angajate la întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de forma lor de proprietate;

2.2.2. Elaborarea propunerilor în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniul promovării egalităţii şanselor între femei şi bărbaţi, legislaţiei muncii şi altor acte normative privind respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor membre de sindicat;

2.2.3. Participarea activă la realizarea politicilor sindicale şi a prevederilor hotărârilor organelor de conducere ale Sindicatului „Sănătatea”;

2.2.4. Susținerea unității de acțiuni ale organizațiilor sindicale membre ale în vederea promovării valorilor și comportamentului non-discriminatoriu bazat pe parteneriat între membrii de sindicat;

2.2.5. Încurajarea participării femeilor în cadrul dialogului social și promovarea acestora în funcții decizionale ale structurilor sindicale de toate nivelurile;

2.2.6. Aplicarea instrumentelor sindicale pentru ameliorarea situaţiei femeilor în societate, colaborarea lor cu structurile societăţii civile din ţară şi de peste hotare care urmăresc aceleaşi scopuri;

2.2.7. Colaborarea cu structurile statale şi ONG-uri privind consolidarea eforturilor în procesul de prevenire şi diminuare a fenomenului discriminării de gen în toate domeniile, inclusiv pe piaţa muncii;

2.2.8. Organizarea activităţilor de informare și motivare a femeilor neorganizate de a se încadra în sindicate în instituțiile medicale, de învățământ și farmaceutice private;

2.2.9. Elaborarea și implementarea unor programe de instruire sindicală a diverselor categorii de sindicaliști privind promovarea egalității de gen în societate, inclusiv în sindicate;

2.2.10. Participarea activă la implementarea proiectelor, diverselor activități, inclusiv sindicale, la nivel naţional şi internaţional ce ţin de consolidarea mediului favorabil schimbărilor democratice, constituirii unei societăţi cu drepturi şi şanse egale pentru femei şi bărbaţi.

III. Structura organizatorică a Consiliului

3.1. Consiliul include președinți și activiști sindicali ai organizațiilor sindicale membre ale Sindicatului „Sănătatea”.

3.2. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin hotărârea Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.

3.3. Preşedintele și vicepreședintele Consiliului se aleg de Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” pe o perioadă  de 5 ani. Sunt aleși candidatul care au întrunit, cel puțin, jumătate plus unu din voturile membrilor Biroului Executiv.

3.4. În caz de demisie sau schimbare a locului de muncă a preşedintelui Consiliului, funcţia acestuia este preluată de vicepreşedintă cu toate împuternicirile până la alegerea  unui alt preşedinte.

3.5. Lucrările de secretariat ale Consiliului sunt efectuate de un colaborator al aparatului Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.

IV.  Modul de activitate al Consiliului

4.1. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Planul adoptat de Consiliu. Activitatea Consiliului se bazează pe principiile democraţiei şi transparenţei, a discuţiilor libere şi deschise. Toţi membrii Consiliului au drepturi egale.

4.2. Şedinţele Consiliului se desfăşoară după necesități, dar nu mai rar decât o dată în semestru, și se consideră deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din membrii desemnați.

4.3. Deciziile Consiliului se aprobă cu vot deschis cu majoritatea voturilor membrelor Consiliului prezenți la şedinţă.

4.4. Preşedintele Consiliului:

a) coordonează activitatea Consiliului şi prezintă, la necesitate, deciziile acestuia Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”;

b) reprezintă Consiliul în relațiile cu centrele sindicale naționale și internaționale, autoritățile publice, organizațiile nonguvernamentale și alte persoane juridice și fizice;

c) stabileşte data, locul desfăşurării şi proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului;

d) prezidează şedinţele Consiliul;

e) coordonează activitatea privind pregătirea proiectelor de documente şi a materialelor pentru şedinţele Consiliului;

f) întreprinde măsurile necesare în vederea realizării deciziilor Consiliului;

g) informează membrii despre realizarea deciziilor Consiliului;

h) semnează deciziile Consiliului;

i) prezintă anual Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” raportul despre activitatea Consiliului.

4.5. Vicepreşedintele Consiliului - exercită împuterniciri delegate de preşedintele Consiliului, precum şi funcţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

4.6. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi reprezentanţi ai structurilor sindicale, organizaţiilor nonguvernamentale, specialişti şi experţi în domeniu.

4.7. Consiliul prezentă sistematic informaţii despre activitatea sa pentru a fi publicate pe pagina web a Sindicatului „Sănătatea”, în buletinul informativ „Curierul Sanitas”, în săptămânalul „Vocea Poporului” şi în alte surse mass-media.

4.8. Preşedintele şi membrii Consiliul activează pe baze obşteşti.

4.9. Activităţile Consiliului sunt finanţate din bugetul sindical al Sindicatului „Sănătatea”, mijloacele financiare acumulate din donaţii, sponsorizări şi alte surse legale de finanţare.

V. Dispoziţii finale

5.1. Consiliul îşi încetează activitatea în temeiul hotărârii Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea”.

5.2. Prezentul Regulament a fost adoptat la ședința Biroului Executiv al Sindicatului „Sănătatea” din 27 februarie 2015.

 

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar