mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Capitolul V: Garanțiile activității sindicatelor

Capitolul V

GARANŢIILE ACTIVITĂŢII SINDICATELOR

Articolul 31. Respectarea drepturilor sindicatelor

(1) Autorităţile publice, patronatul, unităţile sînt obligate să respecte drepturile sindicatelor, prevăzute de statutele lor, de legislaţie şi de actele internaţionale.

(2) Statul garantează sindicatelor condiţii favorabile pentru îndeplinirea sarcinilor lor statutare şi împuternicirilor privind realizarea hotărârilor organelor sindicale de toate nivelurile.

(3) Autorităţile publice, patronii nu sînt în drept să împiedice ori să interzică reprezentanţilor sindicatelor să viziteze unităţile şi subdiviziunile lor în scopul realizării sarcinilor statutare şi împuternicirilor sindicatelor.

Articolul 32. Susţinerea învăţământului sindical

(1) Sindicatele, în comun cu partenerii sociali, elaborează şi, prin instituţiile lor de învăţământ, promovează programe de instruire în probleme ce ţin de raporturile de muncă, negocieri colective etc.

(2) Autorităţile publice şi patronatul acordă instituţiilor de învăţământ ale sindicatelor ajutorul necesar la pregătirea cadrelor pentru participarea la procesul de negocieri colective în sistemul parteneriatului social.

Articolul 33. Garanţii pentru persoanele alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază

(1) Persoanele alese în componenţa organelor sindicale de toate nivelurile şi neeliberate de la locul de muncă de bază nu pot fi supuse sancţiunilor disciplinare fără consimţământul preliminar al organului ai cărui membri sînt. Conducătorii organizaţiilor sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi traşi la răspundere disciplinară fără consimţământul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

(2) Transferarea la alt lucru a persoanei, alese în componenţa organului sindical şi neeliberate de la locul de muncă de bază, se face cu consimţământul organului al cărui membru este, respectându-se şi alte prevederi stabilite de legislaţie şi de contractul colectiv de muncă.

(3) Concedierea din iniţiativa administraţiei a persoanei alese în organele sindicale şi neeliberate de la locul de muncă de bază se admite, cu respectarea modului general de concediere, doar cu consimţământul preliminar al organului sindical al cărui membru această persoană este. Conducătorii organizaţiei sindicale primare (organizatorii sindicali) neeliberaţi de la locul de muncă de bază nu pot fi concediaţi din iniţiativa administraţiei fără consimţământul preliminar al organului sindical ierarhic superior.

(4) Membrilor organelor sindicale elective neeliberaţi de la locul de muncă de bază li se acordă până la 4 ore de lucru pe săptămână pentru a-şi realiza drepturile şi a-şi îndeplini obligaţiile sindicale, păstrându-li-se salariul mediu. Durata reală a timpului de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor sindicale poate fi determinată în contractul colectiv de muncă.

(5) Pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti în interesele membrilor de sindicat, în perioada participării la adunările sindicale, învăţământul sindical, seminarele, congresele şi conferinţele convocate de sindicate, participanţii, membrii organelor elective sînt eliberaţi de la locul de muncă de bază, păstrându-li-se salariul mediu.

Articolul 34. Garanţii persoanelor alese în organele sindicale şi eliberate de la locul de muncă de bază

(1) Persoanelor eliberate din lucru în urma alegerii în funcţii elective în organele sindicale, după expirarea mandatului, li se acordă funcţia avută anterior, iar în lipsa acesteia - o altă funcţie echivalentă în aceeaşi unitate. Pe perioada de exercitare a funcţiei elective, contractul individual de muncă se suspendă. Cu persoana care deţine funcţia persoanei alese în funcţia electivă se încheie contract individual de muncă pe durata mandatului acesteia.

(2) În cazul în care este imposibil a acorda locul de muncă ocupat anterior sau un loc de muncă echivalent (lichidarea unităţii, reorganizarea ei, reducerea numărului de lucrători), administraţia (iar în cazul lichidării unităţii - succesorul de drept) plăteşte persoanelor indicate la alineatul (1) al prezentului articol o indemnizaţie de concediere egală cu 6 salarii medii lunare.

(3) Persoanele eliberate din funcţie în legătură cu alegerea lor în componenţa organelor sindicale ale unităţii dispun de aceleaşi drepturi şi înlesniri ca şi ceilalţi membri ai colectivului respectiv.

(4) Concedierea din iniţiativa administraţiei a persoanelor care au fost alese în componenţa organelor sindicale nu se admite timp de un an după expirarea atribuţiilor elective, cu excepţia cazurilor de lichidare totală a unităţii sau comiterii de către persoana respectivă a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în mod obişnuit.

(5) În contractele colective de muncă şi statutele sindicatelor pot fi prevăzute şi alte garanţii (înlesniri) pentru lucrătorii sindicali electivi şi alţi lucrători sindicali titulari.

Articolul 35. Obligaţiile unităţilor privind asigurarea condiţiilor pentru activitatea sindicatelor

(1) Patronul (administraţia) are obligaţia să acorde gratuit sindicatului respectiv încăperi cu tot inventarul, cu încălzire, iluminare, cu servicii de dereticare şi pază necesare activităţii acestuia.

(2) Patronul (administraţia) pune gratuit la dispoziţia sindicatului respectiv, potrivit contractului colectiv de muncă, mijloace de transport şi mijloace de telecomunicaţii pentru îndeplinirea obligaţiilor obşteşti.

(3) Clădirile, încăperile, amenajările şi alte obiecte de menire social-culturală, bazele de odihnă, taberele de întremare pentru copii şi adolescenţi, aflate la balanţa unităţilor sau arendate de ele, se pun gratuit la dispoziţia sindicatelor pentru organizarea odihnei, desfăşurarea activităţii cultural-educative, de cultură fizică şi întremare a membrilor colectivului şi familiilor lor conform contractului colectiv de muncă.

(4) Întreţinerea gospodărească, inclusiv reparaţia, încălzirea, iluminarea, serviciile de dereticare şi pază, dotarea clădirilor, încăperilor, amenajărilor şi a celorlalte obiecte, indicate în alineatul (3) al prezentului articol, se fac din contul patronului şi din alte surse prevăzute de legislaţie.

(5) Patronul (administraţia), de comun acord cu sindicatele, prevede în planul de afaceri sau în devizul de cheltuieli mijloace în mărime de cel mult 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor, în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.

[Art.35 al.(5) în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare01.01.06]

[Art.35 al.(5) în redacţia LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611, vigoare 01.01.06]

(5) Patronul (administraţia) alocă, în modul stabilit, sindicatului mijloace în mărime de pînă la 0,15% din fondul de salarii pentru utilizarea lor în scopurile stabilite în contractul colectiv de muncă.

(6) Patronul (administraţia) efectuează fără plată, în modul stabilit, colectarea cotizaţiilor de membru al sindicatului şi le transferă lunar pe contul de decontare al organului sindical respectiv.

(7) Alte măsuri pentru asigurarea activităţii sindicatelor se reglementează în contractul colectiv de muncă şi nu trebuie să diminueze eficienţa funcţionării unităţii.

Articolul 36. Garanţii pentru membrii de sindicat

Membrii de sindicat au drepturile şi obligaţiile prevăzute în Constituţie, în prezenta lege, în alte acte normative, în statutul sindicatului şi în contractul colectiv de muncă, realizarea căruia este garantată.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar