mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Capitolul IV: Patrimoniul sindicatelor și protecția lui

Capitolul IV

PATRIMONIUL SINDICATELOR ŞI PROTECŢIA LUI

Articolul 25. Patrimoniul sindicatelor

(1) Statutul juridic al sindicatului, ca subiect al dreptului de proprietate, este bazat pe normele dreptului internaţional, pe prevederile Constituţiei, Codului civil, legislaţiei cu privire la proprietate, prezentei legi, altor acte normative, precum şi ale statutului sindicatului.

(2) Patrimoniul sindicatelor include: întreprinderi, terenuri, clădiri de producţie şi nelegate de producţie, instalaţii, instituţii balneo-sanatoriale, turistice, sportive şi alte instituţii de întremare, instituţii de culturalizare, ştiinţifice şi de învăţământ, fond locativ, bănci, tipografii, edituri, valori mobiliare, utilaj, inventar şi alte bunuri.

(3) Sindicatele şi asociaţiile lor au dreptul de proprietate asupra patrimoniului procurat sau creat din contul mijloacelor proprii, mijloacelor întreprinderilor şi organizaţiilor care le aparţin, asupra patrimoniului primit cu titlu gratuit de la întreprinderi, organizaţii, autorităţi publice, organizaţii sindicale, organele sindicale ierarhic superioare, precum şi asupra celui procurat în condiţii ce nu contravin legislaţiei.

(4) Patrimoniul sindicatelor este inviolabil, indivizibil şi nu poate fi naţionalizat, însuşit, înstrăinat sau gestionat de alte persoane, inclusiv de autorităţile publice, fără acordul proprietarului.

(5) Sindicatele şi asociaţiile lor posedă, se folosesc şi dispun de patrimoniul care le aparţine cu drept de proprietate şi de mijloace financiare pentru asigurarea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare.

(6) Sindicatele nu răspund pentru obligaţiile statului, subiecţilor activităţii de întreprinzător, care, la rândul lor, nu răspund pentru obligaţiile sindicatelor.

(7) Sursele şi modul de formare şi utilizare a mijloacelor şi bunurilor sindicatelor sînt stabilite în statutele lor.

(8) Sindicatele pot desfăşura activitate de întreprinzător în conformitate cu legislaţia şi cu statutele lor.

(9) Raporturile dintre sindicate, dintre asociaţiile sindicale şi întreprinderile acestora referitoare la dreptul de proprietate se bazează pe împuternicirile prevăzute în statutele, regulamentele lor şi/sau în contractele încheiate între ele.

Articolul 26. Subiecţii dreptului de proprietate al sindicatelor

Subiecţi ai dreptului de proprietate al sindicatelor sînt organizaţiile sindicale şi asociaţiile acestora, care au statut de persoană juridică. Persoana fizică membru al organizaţiei sindicale nu are drept de proprietate asupra cotei din patrimoniul sindicatelor.

Articolul 27. Mijloacele băneşti ale sindicatelor

(1) Mijloacele băneşti ale sindicatelor se formează din taxele de înscriere şi cotizaţiile de membru, donaţii, venituri provenite din activitatea legală de întreprinzător.

(2) Sindicatele pot constitui fonduri de solidaritate, de şomaj, de grevă, de asigurare, de pensii, de investiţii, de culturalizare, fonduri pentru învăţământ şi pregătirea cadrelor şi alte fonduri, necesare pentru soluţionarea sarcinilor statutare.

Articolul 28. Impunerea fiscală

(1) Sindicatele şi asociaţiile lor, instituţiile de culturalizare, de învăţământ, ştiinţifice, sportive, balneo-sanatoriale, instituţiile de întremare pentru copii şi alte instituţii de întremare ale sindicatelor, fondurile de solidaritate şi fondurile de şomaj constituite de sindicate beneficiază de înlesniri fiscale în conformitate cu legislaţia.

(2) Întreprinderile sindicatelor varsă în buget plăţi în cuantumul şi în modul stabilite de legislaţie.

Articolul 29. Controlul activităţii financiare

(1) Activitatea financiară a sindicatelor, desfăşurată în conformitate cu statutele lor, nu este controlată de autorităţile publice, excepţie făcând activitatea de întreprinzător.

(2) Activitatea financiară a sindicatelor privind utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat este controlată de stat în modul prevăzut de legislaţie. Sindicatele sînt obligate să prezinte Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în termenele stabilite, dări de seamă privind utilizarea acestor mijloace.

Articolul 30. Garanţiile dreptului de proprietate al sindicatelor

Dreptul de proprietate al sindicatelor şi al asociaţiilor acestora se asigură şi se garantează de Constituţie şi de alte acte legislative.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar