mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Capitolul II: Întemeierea și înregistrarea sindicatelor

Capitolul II

ÎNTEMEIEREA ŞI ÎNREGISTRAREA SINDICATELOR

Articolul 7. Dreptul la asociere în sindicat

(1) Cetăţenii Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care se află legal pe teritoriul ei sînt în drept, la propria alegere, de a întemeia şi de a se înscrie în sindicate, în conformitate cu statutele acestora, fără autorizaţia prealabilă a autorităţilor publice.

(2) Persoanele care nu sînt angajate sau care şi-au pierdut locul de muncă, precum şi cele care exercită legal o activitate de muncă în mod individual, se pot organiza în sindicat sau înscrie, la propria alegere, într-un sindicat în conformitate cu statutul acestuia, sau îşi pot păstra apartenenţa la sindicatul întreprinderii, instituţiei, organizaţiei în care au lucrat.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova care se află în afara ţării sînt în drept să fie membri ai sindicatelor existente în Republica Moldova.

Articolul 8. Întemeierea sindicatelor şi structura lor

(1) Baza sindicatelor este organizaţia sindicală primară.

(2) Organizaţia sindicală primară se constituie din iniţiativa a cel puţin 3 persoane, considerate fondatori. Hotărârea de întemeiere a organizaţiei sindicale primare se adoptă de adunarea constituantă.

(3) Sindicatul se întemeiază benevol, pe bază de interese comune (profesie, ramură etc.), şi activează, de regulă, la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii, denumite în continuare unităţi, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală. Patronul (administraţia) nu este în drept să împiedice asocierea persoanelor fizice în sindicat.

(4) Sindicatele se pot asocia în centre sindicale ramurale sau interramurale teritoriale (la nivel de raion, unitate teritorială autonomă, municipiu, oraş), precum şi în centre sindicale naţional-ramurale şi naţional-interramurale sub formă de federaţii, confederaţii.

[Art.8 al.(4) modificat prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

(4) Sindicatele se pot asocia în centre sindicale ramurale sau interramurale teritoriale (la nivel de judeţ, unitate teritorială autonomă, municipiu, oraş), precum şi în centre sindicale naţional-ramurale şi naţional-interramurale sub formă de federaţii, confederaţii.

(5) Centrele sindicale naţional-ramurale şi naţional-interramurale pot adera la federaţii, confederaţii internaţionale.

(6) Modul de constituire a sindicatului, structura lui organizaţională şi funcţionarea se reglementează prin statutul sindicatului.

Articolul 9. Statutul sindicatului

(1) Sindicatul este în drept de sine stătător să-şi elaboreze şi să-şi aprobe statutul şi regulamentele administrative, să-şi stabilească structura şi să-şi aleagă independent reprezentanţii, să-şi formeze aparatul, să-şi desfăşoare activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiuni.

(2) Autorităţilor publice le este interzisă orice intervenţie de natură să limiteze ori să întrerupă exercitarea drepturilor prevăzute la alineatul (1) al prezentului articol.

(3) Statutul sindicatului va cuprinde prevederi cel puţin cu privire la:

a) denumirea şi sediul sindicatului;

b) scopurile şi sarcinile sindicatului, metodele şi formele de realizare a lor;

c) modul în care se dobândeşte şi încetează calitatea de membru al sindicatului;

d) drepturile şi obligaţiile membrilor de sindicat;

e) cuantumul cotizaţiilor şi modul lor de încasare;

f) denumirea organelor de conducere, modul lor de alegere şi de revocare, durata mandatelor şi atribuţiile lor;

g) condiţiile de deliberare a adunărilor, conferinţelor, congreselor pentru adoptarea statutului, modificarea lui şi adoptarea altor hotărâri;

h) structura organizaţională, modalitatea comasării, aderării, divizării sau dizolvării sindicatului, precum şi a distribuirii, transmiterii ori lichidării patrimoniului lui;

i) modalitatea asocierii în centre sindicale sub formă de federaţii, confederaţii.

(4) Statutul sindicatului nu poate conţine prevederi contrare Constituţiei şi prezentei legi.

Articolul 10. Înregistrarea sindicatului în calitate de persoană juridică

(1) Calitatea de persoană juridică a sindicatului la nivel naţional-ramural şi naţional-interramural apare din momentul înregistrării lui de către Ministerul Justiţiei.

(2) Pentru înregistrare se prezintă următoarele documente:

a) cerere, semnată de conducătorul organului sindical;

b) copia statutului, în două exemplare;

c) hotărârea adunării (conferinţei, congresului) privind întemeierea sindicatului.

(3) Ministerul Justiţiei este obligat să adopte, în termen de o lună de la data prezentării documentelor indicate în alineatul (2) al prezentului articol, decizia de a înregistra sindicatul şi de a elibera certificatul de înregistrare de stat sau de a refuza înregistrarea, argumentând decizia dată.

(4) Neînregistrarea sindicatului în termenul stabilit sau refuzul de a înregistra din motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat instanţa de contencios administrativ competentă în modul prevăzut de legislaţie.

[Art.10. (4) modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]

(4) Neînregistrarea sindicatului în termenul stabilit sau refuzul de a înregistra din motive pe care fondatorii le consideră neîntemeiate poate fi atacat în instanţa judecătorească în modul prevăzut de legislaţie.

(5) Organizaţia sindicală primară, centrul sindical ramural teritorial şi centrul interramural teritorial dobândesc drepturi şi obligaţii de persoană juridică potrivit statutelor centrelor sindicale naţional-ramurale sau naţional-interramurale înregistrate.

Articolul 11. Încetarea, suspendarea, interzicerea activităţii sindicatului

(1) Activitatea sindicatului poate înceta în baza hotărârii membrilor lui, în modul stabilit de statut.

(2) În cazul în care activitatea sindicatului vine în contradicţie cu Constituţia şi cu prezenta lege, ea poate fi suspendată pe un termen de până la 6 luni sau interzisă prin hotărâre a Curţii Supreme de Justiţie, la sesizarea ministrului justiţiei sau Procurorului General. Interzicerea activităţii sindicatului în baza hotărârilor altor organe nu se admite.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar