mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

Capitolul I: Dispoziții generale

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Noţiuni de bază

În sensul prezentei legi, prin noţiunile de mai jos se înţelege:

sindicate - organizaţii obşteşti din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice unite după interese comune, inclusiv ce ţin de activitatea lor, şi constituite în scopul apărării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, de muncă şi sociale colective şi individuale ale membrilor lor;
organizaţie sindicală primară - asociaţie benevolă a membrilor de sindicat pe bază de interese comune, care, de regulă, îşi desfăşoară activitatea la aceeaşi întreprindere, în aceeaşi instituţie, în aceeaşi organizaţie, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală;
membru de sindicat - persoană (lucrător, şomer, pensionar, student etc.) care se află la evidenţă într-o organizaţie sindicală primară;
organ sindical - organ de conducere, constituit în conformitate cu regulamentul organizaţiei sindicale primare ori al centrului sindical ramural teritorial, interramural teritorial sau în conformitate cu statutul centrului sindical naţional-ramural ori naţional-interramural;
organizator sindical - conducător al organizaţiei sindicale primare, învestit cu astfel de împuterniciri în conformitate cu statutul centrului sindical naţional-ramural sau cu regulamentul aprobat de acest centru;
centru sindical ramural teritorial - asociaţie benevolă a organizaţiilor sindicale primare din aceeaşi ramură care acţionează, de regulă, în teritoriul raionului, unităţii teritoriale autonome, municipiului, oraşului;

[Noţ. modificată prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

centru sindical ramural teritorial - asociaţie benevolă a organizaţiilor sindicale primare din aceeaşi ramură care acţionează, de regulă, în teritoriul judeţului, unităţii teritoriale autonome, municipiului, oraşului;
centru sindical interramural teritorial - asociaţie benevolă a centrelor sindicale ramurale teritoriale care acţionează, de regulă, în teritoriul raionului, unităţii teritoriale autonome, municipiului, oraşului. Centrelor sindicale interramurale teritoriale se pot afilia şi organizaţiile sindicale primare care nu au structuri teritoriale;

[Noţ. modificată prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]

centru sindical interramural teritorial - asociaţie benevolă a centrelor sindicale ramurale teritoriale care acţionează, de regulă, în teritoriul judeţului, unităţii teritoriale autonome, municipiului, oraşului. Centrelor sindicale interramurale teritoriale se pot afilia şi organizaţiile sindicale primare care nu au structuri teritoriale;
centru sindical naţional-ramural - asociaţie benevolă a sindicatelor lucrătorilor, de regulă, din aceeaşi ramură;
centru sindical naţional-interramural - asociaţie benevolă a centrelor sindicale naţional-ramurale.

Articolul 2. Legislaţia cu privire la sindicate

(1) Legislaţia cu privire la sindicate este constituită din Constituţie, prezenta lege, alte acte normative, precum şi din actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) În cazul în care legislaţia ţării cu privire la sindicate vine în contradicţie cu actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prioritate au reglementările internaţionale.

Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi

(1) Drepturile sindicatelor, garanţiile activităţii lor, stabilite prin prezenta lege, se extind asupra organizaţiilor sindicale şi a organelor lor elective de toate nivelurile, prevăzute de statutele sindicatelor, înregistrate în modul stabilit.

(2) Sub incidenţa prezentei legi se află toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, indiferent de forma juridică de organizare şi de tipul de proprietate, de apartenenţa departamentală sau ramurală.

Articolul 4. Particularităţile aplicării prezentei legi în unităţile militare şi în organele afacerilor interne

Prezenta lege se aplică în unităţile militare şi în organele afacerilor interne, ţinându-se cont de particularităţile stabilite de actele legislative care determină statutul lor juridic.

Articolul 5. Independenţa sindicatelor

(1) Sindicatele, în activitatea lor, sînt independente faţă de autorităţile publice de toate nivelurile, faţă de partidele politice, de asociaţiile obşteşti, faţă de patroni şi asociaţiile acestora, nu sînt supuse controlului lor şi nu li se subordonează. Este interzis orice amestec de natură să limiteze drepturile sindicatelor sau să împiedice realizarea acestora.

(2) Sindicatele sînt egale în drepturi şi pot să colaboreze cu orice centre sindicale, inclusiv din alte ţări, cu organizaţii sindicale internaţionale, regionale şi cu alte organizaţii similare.

Articolul 6. Interzicerea discriminării după principiul apartenenţei la sindicat

(1) Apartenenţa la sindicat nu implică nici un fel de restricţii ale drepturilor şi libertăţilor omului garantate de Constituţie şi de alte legi, de actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

(2) Se interzice a condiţiona angajarea la lucru, avansarea în serviciu, precum şi concedierea persoanei de apartenenţa la un anumit sindicat, de înscrierea în sau ieşirea din sindicat.

(3) Se interzice influenţarea asupra persoanelor prin ameninţare sau mituire, prin promisiuni (de a îmbunătăţi condiţiile de muncă, de serviciu, de studii etc.), în scopul de a le obliga să renunţe la înscrierea în sindicat, să iasă dintr-un sindicat şi să se înscrie în alt sindicat, să dizolve de sine stătător sindicatul, sau prin alte acţiuni ilegale.

(4) Sindicatele beneficiază de protecţie constituţională, inclusiv judiciară, împotriva acţiunilor discriminatorii, care urmăresc limitarea libertăţii la asociere în sindicate şi activităţii lor, desfăşurate conform statutului.

 

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar