mun. Chișinău,
str. 31 August 1989, nr. 129.

Tel: 022-23-72-45
Fax:022-23-73-13
Fax:022-23-74-87

office@sindsan.md

 

 

 

 

 

SALARIZAREA ANGAJAŢILOR DIN SISTEMUL SĂNĂTĂȚII - PRIORITATEA FEDERAȚIEI SINDICALE „SĂNĂTATEA” DIN MOLDOVA

Având ca scop retenția cadrelor medicale să activeze în unitățile medicale din Republica Moldova prin îmbunătățirea bunăstării lucrătorilor medicali, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a înaintat propuneri cu referire la modificarea și completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016.

În textul hotărârii, pct. 3 de scris în redacția anterioară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 04.04.2018 și anume:

„3. Anual, după aprobarea Legii anuale a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, începând cu  aprilie, salariile de funcție lunare prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 3 la prezentul Regulament se reexaminează și se indexează în funcție de indicele prețurilor de consum stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei și Infrastructurii pentru anul curent, dar nu mai puțin decât rata creșterii cheltuielilor fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente (fondul de bază) al asigurării obligatorii de asistență medicală).

În textul Regulamentului se propune următoarele:

Capitolul II „Sursa de plată a salariului”

Se propune de completat cu un aliniat nou cu următorul conținut:

3) Veniturile financiare acumulate de la serviciile medicale contra plată în cuantum nu mai puțin de 50 la sută”.

Aliniatul 3) va deveni aliniatul 4).

Capitolul V „Modul de stabilire a părții variabile a salariului

Punctul 15 se propune de completat cu un aliniat nou cu următorul conținut:

„Mijloacele financiare planificate pentru plata indicatorilor de performanță se prevăd în Devizul de venituri și cheltuieli al instituției și se plătesc salariaților de către angajator, consultate prealabil cu organul sindical în baza rezultatelor Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale a muncii”.

Capitolul VI „Modul de stabilire a altor norme și garanții salariale”

6.1. Se propune de completat cu următoarele:

- „Spor pentru vechime în muncă în specialitate” după cum urmează:

Vechimea în muncă în specialitate

Mărimea sporului în % raportat la salariul de funcție

de la 03 până la 05 ani

10

de la 05 până la 10 ani

15

de la 10 până la 15 ani

20

de la 15 până la 20 ani

25

peste 20 ani

30

Argumentare privind introducerea în sistemul de salarizare a sporului pentru vechime în muncă în specialitate:

- va stimula real retenția cadrelor medicale (medicilor și personalului medical mediu) să activeze în unitățile medicale;

- acordarea sporului pentru vechime în muncă în specialitate se încadrează în normele art. 3 al Convenției colective nr.1 din 03.02.2004 (nivel național) „Salarizarea angajaților aflați în raporturi de muncă în baza contractului individual de muncă” cu modificările și completările ulterioare;

- va stimula material și moral tinerii specialiști să activeze în sistemul sănătății din Republica Moldova;

- va contribui real la atractivitatea profesiei de medic;

- va exclude egalitatea salariului de funcție lunar a specialistului cu 10 ani vechime în muncă cu unul care numai a început activitatea;

- va stimula transmiterea experienței specialiștilor performanți celor tineri, fără experiență.

6.2. Conținutul punctului 21 este necesar de adus în conformitate cu art. 156 al Codului muncii și punctul 80 al Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2018-2021 care va avea următorul conținut:

„Salariaților care, în afară de munca lor de bază stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc în aceeași unitate o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcție) sau obligațiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutit de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de  Nomenclator, aprobat de Guvernul Republicii Moldova prin Hotărârea nr. 1223 din 09.11.2004, anexa nr. 9 la Convenția colectivă nivel de ramură pe anii 2018-2021) li se plătește un spor pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent.

Cuantumul sporului pentru cumularea de profesii (funcții) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabilește în mărime nu mai mică decât 50% și nu mai mare de 100% din salariul tarifar (de funcție) stabilit pentru persoana (funcția) cumulată.

Spre deosebire de munca prin cumul, cumularea de profesii (funcții) se realizează în orele de program, la aceeași unitate și nu necesită încheierea unui contract individual de muncă distinct, ci doar modificarea celui existent.

6.3. Se propune acest capitol de completat cu un aliniat nou:

„În cazurile când lucrătorul medical este chemat în instituția medicală sau la domiciliu pentru a acorda asistență medicală cuvenită, timpul efectiv folosit pentru deplasarea acestuia la destinație și acordarea asistenței medicale se plătește luându-se în calcul salariul de funcție lunar, sporurile și suplimentele la acesta”.

6.4. De completat cu un punct nou privind revenirea la norma anterioară aprobată la Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 și anume „Angajatorul este obligat să acorde anual salariaților un ajutor material, în modul și condițiile prevăzute de contractul colectiv de muncă și/sau de actele normative în vigoare.

Mărimea ajutorului material acordat unui angajat, nu poate depăși suma venitului mediu lunar, ținându-se cont de sporurile și suplimentele stabilite în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova propune modificări la Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice, încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală”.

În punctul 33 „Dispoziții finale”, aliniatul 2, de permis activitate prin cumul până la 0,5 norme și conducătorilor Centrelor de Sănătate din asistența medicală primară.

Solicitarea menționată a fost adresată dlui Pavel Filip, prim-ministru al Republicii Moldova prin scrisoarea nr. 01-02/151 din 08.05.2018 și readresată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (nr. 01-5898 din 04.09.2018).

Motivare: Modificările și completările la Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 „Pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală” aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 04.04.2018, publicată în Monitorul oficial nr. 113-120 din 06.04.2018, în vigoare de la 01.04.2018, a trezit nemulțumirea personalului de conducere din centrele de sănătate care acordă asistență medicală primară și anume: le-a fost redus dreptul să activeze prin cumul în limita de până la 0,5 funcții substituindu-l cu 0,25 funcții de medic specialist în condițiile de salarizare stabilite pentru medicul specialist.

Nemulțumirile sunt fondate prin faptul că multe centre de sănătate din asistența medicală primară au o insuficiență acută de cadre. Spre exemplu, în Centrele de sănătate Cociulia și Baimaclia din raionul Cantemir cu o populație de 10500 și 9200 corespunzător au o insuficiență de medici de familie de 70 la sută. În aceste centre de sănătate activează numai câte 2 medici de familie dintre care unul este conducătorul instituției. Conform ordinului Ministerului Sănătății nr. 695 din 13.10.2010 cu modificările și completările ulterioare norma la un medic de familie în localitățile rurale este de 1500 populație.

În situația creată, pentru a asigura volumul de asistență medicală populației, considerăm necesar de permis lucru prin cumul și conducătorilor-medici ai unităților medicale în cuantum mai mare de 0,25 funcții de medic specialist în condițiile de salarizare stabilite pentru medicul specialist, cum a fost stabilit anterior, până la modificarea pct. 33 al Hotărârii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016.

Luând în considerare fluctuația foarte pronunțată a cadrelor medicale din sistem, care a creat o insuficientă acută de cadre în unele unități medicale, îndeosebi în cele din asistența medicală primară, îmbătrânirea cadrelor (spre exemplu la finele anului 2017 în unitățile medicale activau 27,33 la sută medici pensionari și că munca prin cumul a conducătorilor este reglementată de art. 261 al Codului muncii Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova propune:

1. Sintagma „0,25” din punctul 33 din Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 301 din 04.04.2018 de substituit cu sintagma „0,5” funcții cum a fost anterior.

2. Prin modificarea punctului 33 din Hotărârea Guvernului nr. 837 de permis fondatorilor unităților medicale să determine independent volumul de lucru prin cumul personalului de conducere prevăzut în anexa nr. 3 al Hotărârii nominalizate a Guvernului.

Argumentarea acestei propuneri este că fondatorii unităților medicale mai bine cunosc problemele și variantele de soluție ale acestora. Mai mult decât atât, Guvernul, prin hotărârile sale, stabilește normele ce țin de plata muncii, dar nu și volumul de lucru al angajaților, inclusiv și al personalului de conducere

Pentru informație, Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova a cerut modificarea art. 33 al Hotărârii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016 ce ține de permiterea lucrului prin cumul și personalului de conducere din sectorul spitalicesc și de asistență medicală urgentă prespitalicească, dar nu și substituirea sintagmei „0,5 funcții” cu sintagma „0,25 funcții” pentru personalul de conducere din unitățile medicale care acordă asistență medicală primară.

Cu regret, până în prezent, nu s-a întreprins nimic pentru a soluționa o problemă derogată de la norma anterioară, până la adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 837 din 06.07.2016.

  • PDF

Calendar

Prognoza Meteo

Curs Valutar